ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠροκηρύξεις Έργων Archives - Σελίδα 4 από 5 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 400.000€ + ΦΠΑ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΙΟΥ – ΜΥΡΘΙΟΥ

προϋπολογισμού 680.000 + ΦΠΑ εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα σχέδια σε μορφή pdf

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ Ν.ΦΩΚΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 760.000+ΦΠΑ Εδώ μπορείτε να δείτε τα σχέδια σε μορφή pdf

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2019»

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ρεθύμνου προκηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  2019  » , προϋπολογισμού  186.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. .   Αντικείμενο της σύμβασης  είναι ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της  υπηρεσίας υποστήριξης της άρδευσης του  Δήμου Ρεθύμνης. Κωδικός CPV:  65500000-8
Διαβάστε Περισσότερα

31-7-2018 “Ε & Σ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ” προυπ.: 500.000,00 +ΦΠΑ

Τέυχη δημοπράτησης: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ signed ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΤΕΥΔ_v1.0_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΤΕΥΔ_v1.0 WORD

Διαβάστε Περισσότερα

22-5-2018 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ” προυπ.: 312.000,00 +ΦΠΑ

Τέυχη δημοπράτησης: ΠΕΡΙΛΗΨΗ 18PROC002988196 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 18PROC002988261 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed ΤΕΥΔ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ_signed    

Διαβάστε Περισσότερα

6/3/2018 Δημοπράτηση έργου: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τευχη Δημοπράτησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ,    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, Προϋπολογισμός μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔ.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε Περισσότερα

24/8/2017 Δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ (6/2017) με προϋπολογισμό 148.800€

  Δείτε τα ΤΕΥΧΗ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

24/8/2017 Δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ (6/2017) με προϋπολογισμό 99.200€

  εγινε η διορθωση στην αναλυτικη διακηρυξη… Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ εντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

22/8/2017 δημοπράτηση έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (6/2017) Προϋπολογισμού 173.600€

  Δείτε τα  ΤΕΥΧΗ   έντυπο 20161125-ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα