ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠροκηρύξεις Έργων Archives - Σελίδα 3 από 5 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ 2019

ΤΕΥΧΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 19PROC005765238 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΔ_v1.0 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19PROC005765263

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. Παρακάτω η σχετική Προκήρυξη , η  Διακήρυξη , ο φάκελος σύμβασης και η συγγραφή υποχρεώσεων. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ & ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed ΤΕΥΔ_v1.0 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19PROC005364260 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19PROC005364143 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 4/2019

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 4/2019

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΔ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4/2019

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΔ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ

Παρακαλούμε όποιος προμηθευτής ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ πρ/σμου 20.000 € (προ Φ.Π.Α.) , αυτή πρέπει  να κατατεθεί με φάκελο στο γραφείο Προμηθειών ή να αποσταλεί με email στην διεύθυνση : k.vamvakas@deyar.eu έως την Τρίτη

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ

προϋπολογισμού 4.680.000€ + ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙ – ΚΑΡΕ ΤΗΣ ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

προϋπολογισμού 1.100.000€ +ΦΠΑ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) (ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) (ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ PDF

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΕ ΤΗΣ ΔΕ Ν.ΦΩΚΑ

  Προϋπολογισμού 2.900.000€ χωρίς ΦΠΑ (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) (ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) (ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ) (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) (ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF)

Διαβάστε Περισσότερα