ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΔεκέμβριος 2020 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατατέθηκε από τη ΔΕΥΑΡ πρόταση χρηματοδότησης έργων αποχέτευσης συνολικού ύψους 9.640.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ  στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και πιο συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον». Η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής έργα: 1: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ (ΟΙΚΙΣΜΟΙ Α’ & Β’ ΟΜΑΔΑΣ)». Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού στα Φραντζεσκιανά Μετόχια, που

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΥΑΡ υπέβαλε προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητoς 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» πρόταση της δράσης: «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης – ΟΧΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ για τη χρηματοδότηση της πράξης: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΡ». Το έργο αφορά: α) Την αξιοποίηση των

Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 , προϋπολογισμού  49.550,40 ευρώ

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε η απόφαση Ένταξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» της πρότασης που υπέβαλλε η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου με τίτλο «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης στις Υποδομές Ύδρευσης και Λυμάτων» προϋπολογισμού: 1.100.000 € προ Φ.Π.Α.. Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία (3) υποέργα:  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 προϋπολογισμού 600.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  ΤΙΤΛΟΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,   Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 , προϋπολογισμού  74.400,00

Διαβάστε Περισσότερα

Ε & Σ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_signed ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_signed ΤΕΥΔ_v1.0

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Μ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Μ, προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ

Διαβάστε Περισσότερα