+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ

 

 

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Φορέας : ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Προϋπολογισμός ( ένταξης )  :7.081.100,00

Περιγραφή

Σκοπός της παρούσας πράξης είναι η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής διαχείρισης και απομακρυσμένης καταγραφής ενδείξεων υδρομετρητών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ρεθύμνου , μέσω των οποίων η υπηρεσία θα είναι σε θέση να αποκτήσει ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών του πόρων.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος απομακρυσμένης τηλεμετρικής ανάγνωσης ενδείξεων υδρομετρητών (A.M.R. – Automatic Meter Reading) και περαιτέρω διαχείρισης αυτών.

Θα εγκατασταθεί ασύρματο σύστημα επικοινωνιών η οποία θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση όλου του μετρητικού εξοπλισμού εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης που θα εγκατασταθεί στην παρούσα προμήθεια και σε μελλοντικές.

Για την ασύρματη μεταφορά των δεδομένων από τις μονάδες επικοινωνίας των υδρομετρητών προς το Κέντρο Ελέγχου του Δήμου, θα χρησιμοποιηθούν ασύρματες μονάδες επικοινωνίας (Gateways).

Το σύστημα θα περιλαμβάνει τον κάτωθι εξοπλισμό:

Τους έξυπνους υδρομετρητές

Τις μονάδες gateway

Σύστημα τροφοδοσίας ενέργειας με φωτοβολταϊκό πάνελ που θα τροφοδοτεί την κάθε μονάδα Gateway.

Τοπικούς Σταθμού Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης

Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Πίεσης και Παροχής

Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου

Αντικείμενο της πρότασης είναι η υλοποίησης προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 9.500 νέων ψηφιακών υδρομέτρων με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής και μετάδοσης,  6.000 συστημάτων καταγραφής και μετάδοσης που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενα υδρόμετρα, εγκατάσταση σταθερού ασύρματου δικτύου συλλογής και μετάδοσης δεδομένων μέσω συγκεντρωτών (gateway) με ασύρματη επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου LoRaWan. Η εγκατάσταση του επικοινωνιακού εξοπλισμού, θα καθοριστεί κατόπιν της μελέτης ραδιοκάλυψης που θα υλοποιηθεί από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Υπηρεσία. Επιπλέον για τη χρηστή διαχείριση των υποδομών, έλεγχο του υδατικού ισοζυγίου και ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας, προτείνεται η εγκατάσταση έντεκα (11) σταθμών ελέγχου ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και τριάντα τριών (33) σταθμών παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων πίεσης και παροχής, σε σημεία του δικτύου ύδρευσης.

Οφέλη

Η τηλεμετρία και ο τηλεελεγχος διευκολύνει την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία του δικτύου μέσω της έγκαιρης προειδοποίηση βλαβών ή ελλείψεων ποσότητας νερού κι επιτυγχάνοντας την αποδοτικότερη διαχείριση της πληροφορίας αλλά και τον γενικότερο συντονισμό (με την βελτιωμένη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού) σχετικά με τις εργασίες συντήρησης, τον έλεγχο των δικτύων ύδρευσης, αλλά και τη χάραξη στρατηγικής και την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων

Η Υπηρεσία ελέγχει και συγκεντρώνει Στατιστικά Στοιχεία Κατανάλωσης/Παροχής Νερού για επιλεγμένες χρονικές περιόδους (δεδομένα μετρήσεων) για να προκύψει το υδατικό ισοζύγιο του Δήμου ή δημοτικής Κοινότητας συγκρίνοντας με τους ψηφιακούς ανά ζώνη ύδρευσης.

Μέσω προτεινόμενης πράξης που αφορά στην επέμβαση περίπου του 75% του συνολικού αριθμού των εγκατεστημένων σήμερα υδρομέτρων, η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου φιλοδοξεί να επιτύχει μείωση του μη τιμολογούμενου νερού, μέσω των παρακάτω αποτελεσμάτων, ως συνέπεια της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών:

Αύξηση της τιμολογούμενης ποσότητας νερού ως αποτέλεσμα της καλύτερης ακρίβειας μέτρησης των νέων/καινούργιων ψηφιακών υδρομέτρων κατανάλωσης σε σχέση με των πεπαλαιωμένων υφιστάμενων και του εντοπισμού παράνομων συνδέσεων. Η ποσότητα αυτή θα μειώσει αντίστοιχα τις φαινόμενες απώλειες.

Εργαστήρια Ανάλυσης ΔΕΥΑ Ρεθύμνου
Εργαστήρια Ανάλυσης ΔΕΥΑ Ρεθύμνου

Μείωση των φαινόμενων απωλειών ως αποτέλεσμα του εντοπισμού μη εξουσιοδοτημένων καταναλώσεων, έπειτα από την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου διαρροών βρίσκεται σε εξέλιξη (εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού μέσω προγράμματος SCADA) και η επέκτασή του στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης του Ρεθύμνου στα πλαίσια της παρούσας πρότασης. Η ποσότητα αυτή θα μειώσει αντίστοιχα την παραγόμενη ποσότητα νερού που εισέρχεται στο δίκτυο ύδρευσης.

Μείωση των πραγματικών απωλειών κατά περίπου 12% ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού μέσω προγράμματος SCADA στα εξωτερικά δίκτυα και τον περιορισμό μέσω αυτού των βλαβών (θραύσεων αγωγών) αλλά και του χρόνου εντοπισμού και αποκατάστασης αυτών. Η ποσότητα αυτή θα μειώσει περεταίρω την παραγόμενη ποσότητα νερού που εισέρχεται στο δίκτυο ύδρευσης.

Η καταγραφή, επεξεργασία και απεικόνιση των δεδομένων κατανάλωσης, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση της συνολικής καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, καθώς αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την πρόβλεψη της ζήτησης ύδατος για κάθε χρονική στιγμή.  Με τον τρόπο αυτό δύναται να οριστεί η λειτουργία του συνολικού συστήματος ύδρευσης με τρόπο ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη ζήτηση, καλύπτοντας τις ανάγκες του δικτύου πριν αυτές προκύψουν σε πραγματικό χρόνο. Η επίτευξη του ανωτέρω επιδιωκόμενου αποτελέσματος πραγματοποιείται μέσω αλγορίθμων πρόβλεψης και γενετικών αλγορίθμων μέσω των οποίων δύναται όχι μόνο να προβλεφθούν, αλλά και να παραχθούν μελλοντικά δεδομένα κατανάλωσης ώστε το σύστημα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά. Η ανάδραση σε πραγματικό χρόνο πληροφορεί το σύστημα για πιθανές βλάβες, ώστε να μην καταναλώνεται ενέργεια η οποία χάνεται υπό μορφή διαρροής. Η λειτουργικότητα ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος επιφέρει και τις ανάλογες αναβαθμίσεις στο δίκτυο, όπως η Συσχέτιση Δεδομένων Παραγωγής και Κατανάλωσης. Η συσχέτιση δεδομένων παραγωγής και κατανάλωσης  οδηγεί στον εντοπισμό Διαρροών (δηλ. των απωλειών νερού στους αγωγούς, τις κλοπές και τα  δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών).

Η προτεινόμενη πράξη ακολουθεί την διεθνή πρακτική που αφορά την μεθοδολογία αντιμετώπισης των απωλειών – διαρροών εστιάζοντας στην κλιμακούμενη αντιμετώπισή τους, ιεραρχώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν το πρόβλημα και έχει ως στόχο με την προτεινόμενη πράξη τα παρακάτω οφέλη:

  • Διασφάλιση της μη σπάταλης του νερού
  • Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή του νερού κατανάλωσης
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκμετάλλευσης των υφιστάμενων υποδομών
  • Ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων με στοχευμένη χωρική διασπορά ανάλογα τα εντοπιζόμενα προβλήματα
  • Ανάπτυξη συστήματος ρύθμισης και παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης

Η Υπηρεσία επιδιώκει την λογική του εξ ορθολογισμού διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης για αντιμετώπιση του προβλήματος των διαρροών με πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, δικτύων και εγκαταστάσεων και όχι μέσω απλής αντικατάστασης τους, μετά την διαπίστωση βλαβών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν οι υφιστάμενες υποδομές για την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα η προτεινόμενη επένδυση ωφελεί μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών με μικρότερο κόστος επένδυσης ανά ωφελούμενο άτομο, καθώς ο επανασχεδιασμός και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης έχει πολλαπλάσιο κόστος.

ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ

Εργαστήριο Ανάλυσης Δευα ρεθύμνου

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στα 31 χρόνια λειτουργίας της, η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ολοκλήρωσε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 60 εκ. ευρώ.

Περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα , τα αντλιοστάσια ,τις γεωτρήσεις και τις πηγές άρδευσης .

Περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου.

Περισσότερα

+(30) 2831 027777

Καταγράψτε Βλάβη