+(30) 2831 027777 [email protected]

Αποχέτευση

 

 

Στα 31 χρόνια λειτουργίας της, η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ολοκλήρωσε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 60 εκ. ευρώ.

Κάποιες από αυτές, τις επενδύσεις, είναι μια σειρά έργων κατασκευής δικτύων, με τα οποία επιτεύχθηκε η αποχέτευση της πόλης του Ρεθύμνου σε ποσοστό 95% .

ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ..

Σε περίπτωση κατασκευής νέου αγωγού λυμάτων του οριστικού δικτύου και κατάργησης του παλιού της ΔΕΥΑΡ τα ήδη συνδεδεμένα ακίνητα είναι υποχρεωμένα να συνδεθούν με το νέο δίκτυο.

  1. Η χορηγούμενη άδεια αφορά την υπάρχους σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση. (Ημερομηνία Πρωτοκόλλου κατάθεσης αίτησης). Οποιαδήποτε διαφοροποίηση των χρήσεων του ακινήτου σε σχέση με την οικοδομική άδεια πιστοποιεί αναλόγως. Όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωμένα να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης είτε με βαρύτητα είτε με άντληση.
  2. Είναι υποχρεωτική κατά την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων λυμάτων του κτίσματος, τοποθέτηση δικλείδας ασφαλείας ( αντεπιστροφής ).
  3. Η ευθύνη της ΔΕΥΑΡ αφορά το τμήμα διασύνδεσης από το φρεάτιο ελέγχου εκάστης σύνδεσης και προς το κεντρικό δίκτυο. Για το υπόλοιπο τμήμα ευθύνεται ο ιδιοκτήτης για την κατασκευή και την συντήρηση.
  4. Σε κτίσματα που χρησιμοποιούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σαν εστιατόρια, είναι υποχρεωτική πριν το φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ η τοποθέτηση με δαπάνες του ιδιοκτήτη λιποσυλλέκτη.
  5. Σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού αποχέτευσης η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να προβείς την διακοπή παροχή νερού του ακινήτου και στην επιβολή προστίμου βάσει των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ ΔΕΥΑΡ.
  6. Απαγορεύεται η διοχέτευση στο δίκτυο αποχ/σης της ΔΕΥΑΡ μη εγκεκριμένων λυμάτων – υγρών κ.τ.λ. όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ, Άρθρο 5 παράγραφος 5.1 και ιδιαίτερα :

α. Υγρών κ.λ.π. που προέρχονται γενικά από βόθρους.

β. Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων, άμμος, σκουπίδια, στάχτη, κουρέλια, κ.α.

γ. Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών ή πετρελαιοειδών που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.

δ. Αερίων ή ατμών. Απαγορεύεται ειδικά η σύνδεση αγωγών που διοχετεύουν ατμούς κατευθείαν στο δίκτυο αποχέτευσης.

ε. Νερών αποχέτευσης που παράγουν δηλητηριώδη αέρια ή που μπορούν λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα, κλπ να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.

στ. Νερών αποχ/σης που μπορούν να δυσκολέψουν την λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης εφόσον κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ πρόκειται για σημαντικές ποσότητες.

ζ. Νερών αποχέτευσης με μεγάλη περιεκτικότητα κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ σε λίπη και έλαια.

η. Νερών αποχέτευσης με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40ο Κελσίου.

θ. Νερών γενικά και υγρών που δεν πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές ου ισχύουν κάθε φορά για την κατασκευή των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

ι. Νερών και υγρών με ουσίες που μπορούν να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στην λειτουργία των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και λυμάτων.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Η ΔΕΥΑΡ εργάζεται μελετώντας και κατασκευάζοντας έργα υποδομής και θέτει στόχους ποιότητας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Y2/2600/2001 και το ΦΕΚ 53Β379Β, η ΔΕΥΑΡ, προβαίνει σε όλους τους ελέγχους, περίπου 1.000/έτος, για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού με ιδιόκτητο εργαστήριο.

Περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα , τα αντλιοστάσια ,τις γεωτρήσεις και τις πηγές άρδευσης .

Περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου.

Περισσότερα

+(30) 2831 027777

Καταγράψτε Βλάβη