ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Προσλήψεις Archives - ΔΕΥΑΡ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΔΕΥΑΡ 2018

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ρέθυμνο: 13/06/2018 Αρ. Πρωτ. : 2395 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ TΡΙΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010), Την αρ. 85/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, με την οποία αποφασίζε- ται η πρόσληψη προσωπικού

  Διαβάστε Περισσότερα

  Προσλήψεις

  Σε αυτή τη σελίδα θα ανακοινώνονται οι εκάστοτε προσλήψεις της ΔΕΥΑ.Ρεθύμνου

  Διαβάστε Περισσότερα