ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑνακοινώσεις Archives - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου ενημερώνει τους δημότες ότι πιθανόν να διακοπεί  η υδροδότηση σήμερα  Τρίτη 31/1/2023 από 14:00 έως 19:00 στον οικισμό της Αργυρούπολης    , λόγω συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού του αντλιοστασίου ύδρευσης των Πηγών της περιοχής. Ζητούμε την κατανόηση των δημοτών.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Παρακαλούμε να μας προμηθεύσετε για την προμήθεια Κεντρικής πόρτας – πύλης στο χώρου του Βιολογικού…. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΔΑΜ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων…… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ ΑΔΑΜ

Διαβάστε Περισσότερα

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ”

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων την οποία ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση……… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΔΑΜ

Διαβάστε Περισσότερα

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ & ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ & ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ……. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΓΚΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Διαβάστε Περισσότερα

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΕΛ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ”

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε προσφορά για τις εργασίες πράσινου ΕΕΛ & Λειτουργία Εγκαταστάσεων Χλωρίωσης Νερού….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑΜ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρεθύμνης έχοντας υπόψη: Α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Β) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8 Γ) Την υπ.αριθ.152/2021 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΡ Δ) Το υπ.αριθ.4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΡ (ΚΥΡΙΑΝΑΣ,ΣΑΙΤΟΥΡΩΝ,ΑΝΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ,ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ)

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.018.500,00 €. Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: Π22PROC010215844    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:   Δ22PROC010215767 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 187573 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων) ΤΕΥΧΟΣ_ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ_PDF

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ.

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας βάρδιας αντλιοστασίων…… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑΜ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΒΑΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΒΑΝΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης…… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΒΑΝΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα