ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΑνακοινώσεις Archives - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για  την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ της ΔΕΥΑΡ, για ένα (1) έτος. Τα προς προμήθεια είδη είναι…….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για  την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ της ΔΕΥΑΡ, για ένα (1) έτος. Τα προς προμήθεια είδη είναι………. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε να μας δώσετε προσφορά για τη γενική συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών του βιολογικού καθαρισμού και του γραφείου πόλεως……. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕΥΑΡ 2021».

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για τις τακτικές συντηρήσεις των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργων της ΔΕΥΑΡ για το έτος 2021. Το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων της ΔΕΥΑΡ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:…… ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ”

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι όπως προσκομίσουν προσφορά για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ » την οποία ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4782/2021. Η δαπάνη για την προμήθεια αυτή προϋπολογίζεται στο

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2022”.

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για την ασφάλιση των οχημάτων της υπηρεσίας, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα…….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛEIEΣ 2021

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρεθύμνης έχοντας υπόψη: Α) το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Β)  Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8. Γ)  Την υπ.αριθ. 152/2021 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΡ. Δ) Το υπ.αριθ.4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό

Διαβάστε Περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ»

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για την τοποθέτηση ενός συστήματος απόσμησης για τους αέριους ρύπους του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στη θέση Αγνώστου Στρατιώτη….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΑ

“ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΩΡΑ 14:00” Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για τα παρακάτω υλικά, που πρόκειται να προμηθευτούμε για την λειτουργία των αντλιοστασίων Αγίας Φωτεινής και Πλατανιά… ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε Περισσότερα