+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Ιούλ 11, 2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.)

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μύτη Γρύντα Βιολογικός Καθαρισμός

Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100

Πληροφορίες: Μανωλακάκης Γεώργιος

Τηλ.: 28310 27777

Fax.: 28310 55224

e-mail : g.manolakakis@deyar.eu

 

   

Ρέθυμνο:09 /07/2019

Αρ. Πρωτ. : 3101

 

 

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87/Α’/7.6.2010),
 2. Την αρ. 179/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – υδρονομέων άρδευσης- και ορίζεται η αρδευτική περίοδος έτους 2019 των Δ.Ε. Αρκαδίου και Δ.Ε. Λαππαίων.
 3. Την 2657/19-6-2019 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ οικ. έτους 2019.
 4. Την υπ’ αριθ. 7675/08-07-2019 (ΑΔΑ:ΨΨΒΞΟΡ1Θ-ΙΦΠ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί <<Καθορισμού αρδευτικής περιόδου και θέσεων υδρονομέων άρδευσης έτους 2019 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ>>.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 12/07/2019 (Παρασκευή) έως και τις 18/07/2019 (Πέμπτη),  στο Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Διεύθυνση Μύτη Γρύντα Βιολογικός Καθαρισμός (Ατσιπόπουλο), υπόψη κου Μανωλακάκη Γεωργίου.

 

 1. Αριθμός θέσεων

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ με την αριθ. 179/2019 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης τών Δ.Ε Αρκαδίου και Δ.Ε Λαππαίων  σε τέσσερα [4] άτομα.

 

 1. Αρδευτική περίοδος

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ με την αριθ. 179/2019 απόφασή του, καθόρισε την αρδευτική περίοδο από 15/7/2019 έως 14/11/2019.

 

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο έτος.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Ρεθύμνης και να έχει γνώση των περιοχών Δ.Ε. Αρκαδίου και Δ.Ε. Λαππαίων.

 

 1. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

 

 

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην:  Αίτηση συμμετοχής – προτίμησης που υποβάλλεται για διορισμό επισυνάπτονται:

1) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3) Απολυτήριο τουλάχιστον δημοτικού ή Τριταξίου Γυμνασίου για τις θέσεις των υδρονομέων άρδευσης.

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγόμενη την κατά νόμο στέρηση ικανότητας διορισμού ως Δημοσίου Υπαλλήλου.

5) Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου προθεσμίας από τον διορισμού, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ και διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια από της προσλήψεως έως και το τέλος της αρδευτικής περιόδου, δηλαδή έως και 14/11/2019.

 

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα.

β. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

γ. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

 

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου του Δ.Σ. (Διοικητικές Υπηρεσίες)  τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου) με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ και ανάρτησή της στο διαδικτυακό ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ. (www.deyar.eu).

 

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Μύτη Γρύντα Βιολογικός Καθαρισμός (Ατσιπόπουλο), αρμόδιος κος Μανωλακάκης Γεώργιος.

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη και στο διαδικτυακό ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. (www.deyar.eu).

Αντίγραφο της παρούσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΑΡ