ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις Υπηρεσιών
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                             ΡΕΘΥΜΝΟ        :     18/02/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                        ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   907

ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                                                  ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ

Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                       ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233/ 27777

 

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ :  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Παρακαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους όπως  προσκομίσουν προσφορά για την εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΡ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 .

Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των  19.932,00 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%,  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2021 : 62-07-0600

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο έντυπο της υπηρεσίας το οποίο υπάρχει στην αντίστοιχη μελέτη της εργασίας . Την μελέτη της εργασίας θα πρέπει να ζητήσετε από τη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ . Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα καλύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σας από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .

Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης και πριν την υπογραφή αυτής προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Άδεια   χώρου απόθεσης και διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.

Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΡ το αργότερο έως    Τρίτη  23/2/2021 και ώρα 14:00.

Χρόνος Παράδοσης   : Άμεσα .

 

      

                                                                                      

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

                               

                                                                                                             ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :