ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 , προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Επισυνάπτονται η σχετική προκήρυξη και διακήρυξη.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :