+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ στο ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σεπ 14, 2018

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 14/09/2018 η διαδικασία της έγκρισης υπογραφής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ στο ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και της Ένωσης Εταιρειών «ΜΑΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών», την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των δήμων της χώρας, συγκέντρωσε το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμο Ρεθύμνου».

Η ΔΕΥΑ Ρεθύμνου επιχορηγείται με το ποσό των 1.499.537,32 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) στα πλαίσια της δράσης «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών» του προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπου στρατηγικός στόχος είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Η κατασκευή του έργου θα έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης εντός 15 μηνών από την έναρξη των εργασιών.

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργείται ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. του Δήμου Ρεθύμνου, που θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό, μέσω των οποίων θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέποντας την συνεχή εποπτεία του, τον έλεγχο ποιότητας, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων, την επισήμανση των βλαβών, τον εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών νερού προβλέποντας:

α. Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) και Περιφερειακών Σταθμών Ελέγχου (ΠΣΕ) που θα τοποθετηθούν σε κτήρια της ΔΕΥΑ καθώς και Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ), σημεία  απ’ όπου θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης.

β. Εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) & (ΣΜΔ) που θα τοποθετηθούν σε καίριες θέσεις του δικτύου ύδρευσης απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, και τηλεχειρισμός. Περιλαμβάνονται συνολικά (81) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου (ΤΣΕ) ήτοι Γεωτρήσεις, Δεξαμενές, προωθητικά αντλιοστάσια και (18) φρεατίων ηλεκτρονικής Μέτρησης παραμέτρων Δικτύων ύδρευσης (ΣΜΔ- κυρίως μέτρηση Παροχών & Πιέσεων).

Επίσης με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών των Οικισμών του Δήμου για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣΕ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι Διαρροές (αφανής διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και παράνομες συνδέσεις).

Επιπλέον με την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κλπ) στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου Ύδρευσης.

Τέλος θα γίνει εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου με τον ΚΣΕ των δικτύων που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή (Δεξαμενές & Γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Με τη δημιουργία του υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση των δικτύων όλου του Δήμου καθώς και του συστήματος ελέγχου διαρροών και ενέργειας, για την ορθολογική διαχείριση του όλου δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε κάθε φορά που προκύπτει θέμα αλλαγής, επέκτασης ή εναλλακτικής λειτουργίας του δικτύου σε έκτακτες συνθήκες, να μπορεί να προσομοιωθεί η λειτουργία του και να εξεταστεί η συμπεριφορά του, πριν γίνει ή στα πλαίσια οποιαδήποτε εργασίας.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέσω του εγκεκριμένου έργου, η ΔΕΥΑΡ, επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους καταναλωτές με ριζική αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που υφίσταται μέχρι στιγμής και αφορούν:

 • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης.
 • Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από τo νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων διαμερισμάτων στην περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ.
 • Την διασφάλιση του απαιτούμενου έλεγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού.
 • Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο.

Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων της ΔΕΥΑ, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών.

Συγκεντρωτικά αναμένονται οι παρακάτω ωφέλειες, σε σχέση με την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΡ για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου Ρεθύμνου, μετά την θέση σε λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος τηλεμετρίας:

 • Αντιμετώπιση του ψηλού δείκτη μη τιμολογούμενου νερού(50%).
 • Συνεχής παρακολούθηση ροής και κατανάλωσης νερού σε όλες τις περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε όποιες περιοχές οι αγωγοί κινδυνεύουν από θραύση λόγω υψηλής πίεσης και διοχέτευσης νερού σε περιοχές που θα κινδυνεύουν από ανεπάρκεια.
 • Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού.
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα αντιμετώπισης των προβλημάτων (διαρροών, θραύσεων) μέσω συνεχούς εποπτείας – Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση.
 • Θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες που περιλαμβάνουν την προστασία του νερού ως φυσικού πόρου- εξοικονόμηση υδατικών πόρων, αφού αντλούνται μικρότερες ποσότητες νερού, και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με διαρκή έλεγχο των υδατικών αποθεμάτων.
 • Οι θετικές οικονομικές συνέπειες περιλαμβάνουν τη μείωση των δαπανών της ΔΕΥΑ, αφού με την εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού που εισέρχονται στο δίκτυο, εξοικονομούν και όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με αυτές (άντληση, μεταφορά, καθαρισμός, διανομή).
 • Τη μείωση  των  δαπανών συντήρησης, προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών .
 • Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η συνεχής επικοινωνία μεταξύ του Φορέα ύδρευσης και των καταναλωτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας μείωσης των απωλειών στα δίκτυα.
ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΑΡ