+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Ιαν 12, 2023

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΔΤΗΣΗΣ :  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 1.499.320,00 € ( Προ ΦΠΑ ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 31/12/2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ:

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής πληροφοριών, ελέγχου, διαχείρισης της λειτουργίας του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου της Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ του ομώνυμου Δήμου. Το Ρέθυμνο είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού (περιφερειακής ενότητας) της Κρήτης και έδρα του μητροπολιτικού ομώνυμου Δήμου της περιφέρειας Κρήτης (πρόγραμμα Καλλικράτης). Από το 1999 έως το 2010 σύμφωνα με την τότε διοικητική διαίρεση της Ελλάδας ήταν έδρα του Δήμου Ρεθύμνης. Εμφανίζει μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι 10.500 και πλέον ενεργοί φοιτητές καθιστούν την πόλη ιδιαίτερα ζωντανή κατά την υπόλοιπη περίοδο του χρόνου. Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 34.300 κατοίκους (απογραφή 2011) και της ΔΕ σε 37.462 κατοίκους. Μέσω του προτεινόμενου έργου, ο Δήμος επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα υδρευτικά προβλήματα που υφίσταται μέχρι στιγμής και αφορούν: – Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγµή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης ακόμα και τις περιόδους αυξημένης ζήτησης – Την παροχή νερού, που να ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόµο προδιαγραφές ποιότητας και – Την εξασφάλιση ροής νερού ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων µέσα από το δίκτυο διανοµής χωρίς τον κίνδυνο θραύσεων αγωγών και σε επίπεδο καταναλωτών Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως και επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω, με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών.

Το έργο αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
Α. Τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των Η/Μ εγκαταστάσεων των Γεωτρήσεων, προωθητικών συγκροτημάτων, κύριων εισόδων νερού στην πόλη του Ρεθύμνου, και Δεξαμενών – που δεν περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο δίκτυο τηλεμετρίας – ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος και η αυτοματοποίησή τους. Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών των Δ.Δ. του Ρεθύμνου όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Περιλαμβάνονται συνολικά (81) νέες εγκαταστάσεις. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣ (Τοπικοί Σταθμοί)

Β. Την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και πίεσης στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης του Δ.Δ. Ρεθύμνης όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Περιλαμβάνονται συνολικά (18) εγκαταστάσεις. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΣΜΔ (Σημεία Μέτρησης παραμέτρων Δικτύου).

Γ. Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας της πόλης του Ρεθύμνου με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης.

Δ. Την εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση δύο Περιφερειακών Σταθμών Ελέγχου (ΠΣΕ), που θα περικλείει όλες τις εγκαταστάσεις και υποσυστήματα, τόσο τα νέα, όσο και τα υπάρχοντα με στόχο την λειτουργία των εγκαταστάσεων και από δεύτερη επιστασία παράλληλα αυτής του ΚΣΕ. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΚΣΕ και ΠΣΕ. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή μέσω Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) τύπου laptop.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΑΡ