ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Μ - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Μ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η/Μ, προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :