ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 , προϋπολογισμού  74.400,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και του Ν. 4605/2019.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προϋπολογισμού της περιγραφόμενης εργασίας.

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη και διακήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :