ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ & ΛΑΠΠΑΙΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 , προϋπολογισμού  49.550,40 ευρώ με το Φ.Π.Α., βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 και του Ν. 4605/2019. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προϋπολογισμού της περιγραφόμενης εργασίας.

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη και διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :