+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο κανονισμού
Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ( ομβρίων και ακάθαρτων ) της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ( Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) .

Μέρος 1ο : ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 2ο :
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. , Τομέας Ύδρευσης παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη .

Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωσή του.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

Άρθρο 3ο :
3.1. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον.

3.2. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές του δικτύου ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.

Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή χρήση.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. .

3.3. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο
υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

3.4. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από αύξηση της πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.

1
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Άρθρο 4ο : Ενστάσεις – Επιτροπή Ενστάσεων

4.1. Ο υδρολήπτης για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του.
Είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ να ανασταλεί η πληρωμή του λογαριασμού μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.

4.2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζει το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ και οι αποφάσεις της εγκρίνονται από το ίδιο.

Άρθρο 5ο :
Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις μπορεί ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο.
Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Άρθρο 6ο :
Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται με τον αγωγό διανομής της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. . Η εγκατάσταση αυτή ονομάζεται ΠΑΡΟΧΗ .
Αυτή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Άρθρο 7ο :
Όλες οι παροχές καταχωρούνται σε καρτέλες ( μία για κάθε παροχή ) .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 8ο : Αγωγοί

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από τους αγωγούς διανομής. Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ .

Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχιστη διάμετρο Φ 80. Λόγω τεχνικών δυσκολιών κατ΄εξαίρεση μέχρι να κατασκευασθούν έργα διανομής είναι δυνατόν να τροφοδοτηθούν καταναλωτές τινές οι καταθλιπτικοί αγωγοί.

Στα υφιστάμενα παλιά δίκτυα και όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους Κοινότητες ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, οι αγωγοί με διάμετρο μικρότεροι των 80 χιλ. συντηρούνται από την ΔΕΥΑΡ, δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Σ ΄αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται
παρακάτω σχετικά με την περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός μπροστά από το προς ύδρευση ακίνητο. Κατ ‘ εξαίρεση δίδονται παροχές και από Φ63 PVC Ή Φ60 και Φ50.
Παρεκκλίσεις από τα παραπάνω γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.

 

2
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Άρθρο 9ο : Παροχές – Κατηγορίες παροχών
Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης, με διάμετρο 1 / 2 ‘’ , 3 / 4 ‘’ και
πυροσβεστικές παροχές διαμέτρου Φ80 και άνω. Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Απαγορεύεται απόλυτα η
χρήση πυροσβεστικής παροχής για Ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού.
Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι εργοταξιακές, πρόσκαιρες παροχές. Ο τρόπος σύνδεσης των παροχών αυτών ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ και μπορεί να είναι διάφορος των μονίμων.

 

Άρθρο 10ο : Τρόπος Σύνδεσης των Παροχών
10.1 Οι απλές παροχές αποτελούνται από χαλκοσωλήνα διαμέτρου 1 / 2 ‘’ , 3 / 4 ‘’ ,
και συνδέονται με τον αγωγό μέσω του κρουνού διακοπής και του προσαρμοστικού ( ρακόρ ).
Αντί για χαλκοσωλήνα είναι δυνατόν, κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο, κατάλληλο υλικό, βάσει των νεοτέρων τεχνικών
εξελίξεων. Αποκλείεται πάντως η σύνδεση με σιδηροσωλήνες.

10.2 Αν ο αριθμός των παροχών του ακινήτου υπερβαίνει τις δύο ( 2 ) η σύνδεση με
τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης. Ο τρόπος αυτός λέγεταιΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
(COLLECTER ). Όταν στο ακίνητο υπάρχει παροχή και ζητείται η τοποθέτηση και άλλων, η
παλιά μεταφέρεται στον συλλέκτη ( collecter )υποχρεωτικά. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
αιτούντα υδρολήπτη. Σε παλιές κατασκευές ( υδρόμετρα – φρεάτια τοποθετημένα στα
πεζοδρόμια ) εφόσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την μεταφορά παροχών σε
συλλέκτη ( collecter ), οι δε υδρολήπτες αρνούνται αυτήν, η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. έχει το δικαίωμα να
προβεί η ίδια στην μεταφορά, χρεώνοντας τα έξοδα στον λογαριασμό ύδρευσης.
Είναι προφανές ότι δεν επιτρέπεται η παρεμβολή άλλου υδρομέτρου πριν από τα
υδρόμετρα που βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη ( collecter), παρά μόνο των πιεστικών
πολυκατοικιών. Σε κάθε διαμέρισμα , κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κ.λ.π. και γενικά σε κάθε
τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί υποχρεωτικά ένα
τουλάχιστον υδρόμετρο. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων
του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και
η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να προβεί σε διακοπή ή και σε αφαίρεση της παροχής, μέχρι τη νόμιμη
τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλλει το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του
οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 11ο : Θέση Παροχών
11.1 Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και
καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται σε ανοικτά προκήπια,
κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, στοές κ.λ.π. ή και στο πεζοδρόμιο μπροστά στην
πρόσοψη του ακινήτου, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο από την ΔΕΥΑΡ. Η επιλογή της θέσης
του φρεατίου γίνεται κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΥΑΡ. Επίσης η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα,
σε αραιοκατοικημένες περιοχές, εκτός σχεδίου ή και εντός, όπου δεν έχει γίνει πράξη
εφαρμογής, να μεταφέρει παροχές γειτονικών ακινήτων σε κοινό συλλέκτη ( collecter ), εφόσον
η Τεχνική Υπηρεσία το κρίνει σκόπιμο, ή και να δίδει με λάστιχα πολυαιθυλενίου σε
αραιοκατοικημένες περιοχές όπου δεν υπάρχει κεντρικό δίκτυο. Τα έξοδα της μεταφοράς
βαρύνουν τους υδρολήπτες των ακινήτων.
11.2 Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μία
θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων
είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών στις προσόψεις επί των δύο παραλλήλων δρόμων
και εφόσον υπάρχουν είσοδοι προς τους δύο αυτούς δρόμους. Όταν το ακίνητο πρόκειται να
3
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
υδρευτεί με συλλέκτη ( collecter ) και ο αιτών θέλει να τοποθετηθεί σε δύο χωριστά και σε δύο
θέσεις στην ίδια πρόσοψη ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις δύο προσόψεις του, τούτο
γίνεται δεκτό εφόσον το κάθε τμήμα θα έχει τουλάχιστον τρεις ( 3 ) παροχές και ο αιτών
αποδέχεται την καταβολή της τυχόν επιπλέον δαπάνης.
11.3 Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των
παροχών σε περισσότερες από μία θέσεις για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.
11.4 Κάθε πυροσβεστική παροχή που τοποθετείται με δαπάνη της πυροσβεστικής
υπηρεσίας συνδέεται απευθείας με τον αγωγό χωρίς να επιτρέπεται απ ‘ αυτή η παροχή νερού
για άλλη χρήση.
Άρθρο 12ο : Διάμετρος Παροχών και Μετρητών
12.1 Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα 1 / 2 ‘’ ή 3 / 4 ‘’ και συνδέονται με
μετρητή 1 / 2 ‘’ .
12.2 Για μεγαλύτερες καταναλώσεις οι παροχές και οι μετρητές θα πρέπει να έχουν
τέτοια διάμετρο ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες των υδροληπτών σε νερό,
εκτιμούμενες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ, προβλεπόμενες, στο προσεχές μέλλον
από τον υδρολήπτη, αυξημένες ανάγκες, θα αντιμετωπίζονται με ειδική κατασκευή στο
συλλέκτη ( collecter ) έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί ένα κομμάτι ακόμη αργότερα για την
εξυπηρέτηση του ακινήτου.
Απαγορεύεται, πάνω σε συλλέκτη ( collecter ) που είναι σε χρήση, να υπάρχουν κενές
θέσεις, εφόσον δεν έχουν πληρωθεί οι παροχές.
12.3 Αν οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου μετρητή, η
ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες για την
τοποθέτηση μετρητού, μετατροπές, με την κατάλληλη διάμετρο. Η δαπάνη μετατροπής
βαρύνει τον υδρολήπτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης του
υδρευόμενου.
12.4 Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες
από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του μετρητή, η ΔΕΥΑΡ έχει δικαίωμα να
επέμβει και να τοποθετήσει μετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την
πραγματοποιούμενη κατανάλωση, με δαπάνη του υδρολήπτη.
12.5 Η ΔΕΥΑΡ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων
καταναλώσεων ( σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο ). Στις
περιπτώσεις αυτές η παροχή κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο
υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής του.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.
13.1 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όσα ακίνητα βρίσκονται σε οικισμούς
που υπήρχαν πριν το 1923. Επίσης περιλαμβάνονται τα ακίνητα σε περιοχές με σχέδιο
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Γεωργίας ή Κοινωνικών Υπηρεσιών.
13.2 Όλα τα ακίνητα αυτά μπορούν να υδρευθούν από τη ΔΕΥΑΡ εφόσον
προσκομιστούν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία και καταβληθούν τα
απαιτούμενα ποσά.
13.3 Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής, υδρεύονται με
παροχές που τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο της πρόσοψής του ή άλλη θέση που επιλέγεται
από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο11 του παρόντα
Κανονισμού. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος
μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε αυτή
4
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί η
εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση, τα δε
έξοδα βαρύνουν τον υδρολήπτη.
13.4 Η υπόδειξη της θέσης των παροχών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό
χαρακτήρα και ικανοποιείται όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη
επιβάρυνση για τη ΔΕΥΑΡ ή αυτή καταβάλλεται από τον αιτούντα.
13.5 Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός ακόμη και αν αυτός
βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου, εφόσον :
α) Το πλάτος του δρόμου ( απόσταση ρυμοτομικών γραμμών ) δεν ξεπερνά τα δώδεκα
μέτρα.
β) Ανεξάρτητα από το πλάτος δεν εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές και είναι δυνατή η
έκδοση αδείας τομής του οδοστρώματος.
γ) Ο δρόμος δεν έχει διαχωριστική νησίδα.
13.6 Εφόσον δεν περνά, σύμφωνα με τα παραπάνω, αγωγός διανομής μπροστά από
το ακίνητο, η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών ( παροχή 3 / 4’‘
μετρητής 1 / 2 ‘’ – μετρητής 1 / 2 ‘’ ) μακριά από αυτό που να συνδέονται με τον πιο κοντινό
αγωγό διανομής.
13.7 Ο αριθμός των κοινών παροχών που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το
ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις ( 3 ) εφόσον βρίσκονται σε
μεμονωμένα φρεάτια και τις δέκα ( 10 ) εφόσον βρίσκονται πάνω σε συλλέκτη ( collecter ). Η
απόσταση του αγωγού διανομής, με τον οποίο συνδέονται, από την κοντινότερη πλευρά του
ακινήτου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη, όπως αυτή καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ .
13.8 Η μέτρηση της απόστασης του ακινήτου από τον κοντινότερο κατάλληλο αγωγό
γίνεται πάντοτε σύμφωνα με την εγκεκριμένη ρυμοτομία και με βάση την συντομότερη
απόσταση.
13.9 Η θέση αυτή των παροχών είναι προσωρινή για την άμεση εξυπηρέτηση των
περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής
μπροστά στο ακίνητο, η παροχή μεταφέρεται, με δαπάνες του υδρολήπτη, ύστερα από αίτησή
του ή αυτεπάγγελτα από τη ΔΕΥΑΡ, στην οριστική της θέση . Ο υδρολήπτης ειδοποιείται από
την ΔΕΥΑΡ, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν τη μεταφορά και οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά
τον κατάλληλο τεχνίτη για την σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων.
Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί στέρηση νερού.
13.10 Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι
πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παραγράφων 13.3 και 13.5 α, 13.5β
, 13.5γ , οι παροχές τοποθετούνται στη γωνία του οικοδομικού τετραγώνου και προς την
πλευρά του ακινήτου, εφόσον εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός . Αν δεν υπάρχει τέτοιος,
τοποθετείται από την ΔΕΥΑΡ εγκάρσιο τμήμα στην γωνία της οδού και χρεώνεται στο
λογαριασμό νέων παροχών της ΔΕΥΑΡ . Δεύτερο εγκάρσιο τμήμα είναι δυνατό να τοποθετηθεί
στη μέση της οδού, εφόσον το μήκος της οδού θα υπερβαίνει τα 100 μέτρα.
Άρθρο 14ο : Προεκτάσεις αγωγών
14.1 Αν η απόσταση του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13.7, είναι
μεγαλύτερη από την ορισμένη μέγιστη, γίνεται προέκταση του αγωγού διανομής, ώστε αφενός
η απόσταση αυτή να γίνει μικρότερη ή ίση προς την μέγιστη, και αφετέρου να είναι δυνατή η
τοποθέτηση παροχών σε ασφαλή θέση. Η ελάχιστη προέκταση ορίζεται σε έξι ( 6 ) μέτρα.
5
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
14.2 Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις ( 3 ) κοινές ή είναι ειδικές
παροχές, πραγματοποιείται προέκταση του κατάλληλου αγωγού παροχής ως την πρόσοψη
του ακινήτου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρεατίων στο πεζοδρόμιό του.
Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστον Φ80 και με
επαρκή πίεση. Αν δεν περνά τέτοιος αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, γίνεται
προέκταση από τον κοντινότερο αγωγό διαμέτρου 100 χιλ. με την κατάλληλη πίεση. Η δαπάνη
για όλες τις παραπάνω προεκτάσεις βαρύνει τον αιτούντα. Στην περίπτωση αγωγού
τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις του
άρθρου 13.5 α,β και γ , η δαπάνη προέκτασης βαρύνει τον αιτούντα, για το τμήμα από το
τέρμα του εγκάρσιου ως την θέση των παροχών.
14.3 Οι προεκτάσεις για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε
περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου και μόνο σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Σε ενάντια περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι αναθέτουν σε
κάποιον αρμόδιο Μηχανικό την σύνταξη οριζοντιογραφικής και υψομετρικής μελέτης, η οποία
θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες , του δρόμου ή των δρόμων που τους
ενδιαφέρουν. Εφόσον υπάρχουν κρασπεδορείθρα βάσει της ερυθράς, ανωμαλίες του
οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκ. δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.
Ευθύνη για τις ερυθρές των δρόμων εντός σχεδίου έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Ρεθύμνου.
14.4 Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων η απαιτούμενη προέκταση πραγματοποιείται
σε όσο μήκος είναι δυνατό και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της σε απόσταση κατ’
εξαίρεση μεγαλύτερη από διακόσια πενήντα ( 250 ) μέτρα, από την κοντινότερη πλευρά του
ακινήτου.
Εμπόδιο θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν όσα αναφέρονται
στην παράγραφο 14.3 .
Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού ( Βιομηχανίες και κοινωφελή ιδρύματα )
είναι δυνατή, στην περίπτωση ύπαρξης εμποδίων, κατ’ εξαίρεση και μετά από έγκριση της
αρμόδιας Διεύθυνσης, η τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση, μακριά από το
υδρευόμενο ακίνητο. Ο χαρακτηρισμός του κτιρίου ως ειδικού προορισμού γίνεται με απόφαση
του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ.
Άρθρο 15ο : Ακίνητα Εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου
15.1 Με κοινές παροχές μπορούν να υδρευθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται
εντός των Διοικητικών ορίων της πόλης του Ρεθύμνου ή και εκτός των Διοικητικών ορίων της
πόλης του Ρεθύμνου ή και εκτός αυτών σε περιοχές που νόμιμα εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα
της ΔΕΥΑΡ .
15.2 Διευκρινίζεται ότι αν η οδός παρεμβάλλεται μεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και
της εκτός σχεδίου, είναι εγκεκριμένη και καθορισμένου πλάτους όριο της εγκεκριμένης
ρυμοτομίας θεωρείται η καθορισμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο γραμμή της οδού προς την
περιοχή εκτός σχεδίου.
15.3 Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομιστούν στην αρμόδια
Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ τα προβλεπόμενα από τον Νόμο έγγραφα νομιμότητάς του προς
ύδρευση ακινήτου.
15.4 Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση ( διαμέρισμα,
κατάστημα κ.λ.π. ) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης ( κοινή ).
15.5 Παροχές ειδικής χρήσης δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισμού,
χαρακτηριζόμενα σαν τέτοια με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ.
Η κατ’ εξαίρεση, παρά την ύπαρξη εμποδίων, ύδρευση των ακινήτων αυτών είναι
δυνατή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.4 .
15.6 Εφόσον δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση
μικρότερη ή ίση των διακοσίων (200 ) μέτρων, γίνεται προέκταση του πλησιέστερου
6
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό Η επέκταση γίνεται με δαπάνη του
αιτούντα υδρολήπτη κατά άρθρο 14.2, μετά από αίτηση. του υδρολήπτη και απόφαση του Δ.Σ.
της ΔΕΥΑΡ. Γίνεται και με δαπάνη της ΔΕΥΑΡ μετά από αίτηση του υδρολήπτη και απόφαση
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
Η ύπαρξη εμποδίων που αποκλείει την επέκταση ως τα προβλεπόμενα όρια
βεβαιώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ.
15.7 Η απόσταση του ακινήτου από το τέρμα του αγωγού είναι το άθροισμα του μήκους
της καθέτου από το ακίνητο πάνω στο όριο του εγκεκριμένου σχεδίου ( για το εκτός σχεδίου
τμήμα ) και του μήκους από το πόδι της καθέτου μέχρι το τέρμα του αγωγού, μετρημένου βάσει
της εγκεκριμένης ρυμοτομίας ( για το εντός σχεδίου τμήμα ).
15.8 Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής καταλλήλου διαμέτρου ή και με λάστιχα για
έκτακτη ανάγκη στα Διοικητικά όρια έπειτα από αίτηση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, για την
ομαδική υδροδότηση περιοχών εκτός σχεδίου. Υδρολήπτης και υπεύθυνος στην περίπτωση
αυτή θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα.
15.9 Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και
αυτό είναι αδιαμόρφωτο, η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει προσωρινά την παροχή
στην απέναντι διαμορφωμένη πλευρά.
Το πλάτος του δρόμου δεν προσμετράται στην απόσταση ακινήτου – ορίου
εγκεκριμένου σχεδίου.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ
Άρθρο 16ο : Μεταφορές
16.1 Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ’ αυτό
σύμφωνα με τα εκτεθειμένα στο άρθρο 13.9 αν αυτό είναι εφικτό. Στην περίπτωση
τοποθέτησης συλλέκτη ( collecter ) για την υδροδότηση ακινήτου, οι υπάρχουσες παροχές
μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη ( collecter ) με δαπάνες των υδρευόμενων απ’ αυτές.
16.2 Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο δεν μεταφέρεται μακριά από αυτό.
Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις :
α) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από λύματα. Η μεταφορά γίνεται μετά
από αίτηση και με δαπάνες του υδρολήπτη και με την υποχρέωση επαναφοράς, με δαπάνη
του, της παροχής στην πρώτη της θέση μόλις εκλείψει ο κίνδυνος της μόλυνσης. Αν όμως
αίτιος της μόλυνσης είναι ο ίδιος ο υδρευόμενος, αντί της μεταφοράς γίνεται διακοπή της
υδροδότησης μέχρι την τακτοποίηση της ανωμαλίας. Ο υπαίτιος υδρολήπτης επιβαρύνεται με
τη δαπάνη απομόνωσης και επανασύνδεσης του αγωγού.
β) Αν το υδρευόμενο είναι συνδεδεμένο με τον αγωγό διαμέτρου μικρότερης του
κανονικού ( σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς ) και με ανεπαρκή πίεση και ο
υδρολήπτης επιθυμεί την βελτίωση της ύδρευσής του με σύνδεσή του με νέο αγωγό που όμως
δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την
προβλεπόμενη στο άρθρο 13.7, τότε μπορεί να ζητήσει την, με δαπάνη του, μεταφορά της
παροχής μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί με νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι
θεωρεί τη νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται τα αναφερόμενα στο άρθρο 13.2
16..3 Μεταφορά παροχής που βρίσκεται μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση πάλι
μακριά από το ακίνητο επιβάλλεται όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότησή
του, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερο σημείο, λόγω προέκτασης που
πραγματοποιήθηκε στο μεταξύ. Στο προσωρινό αυτό σημείο μεταφέρονται και οι παλιές
παροχές εκτός και αν ο υδρολήπτης δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή
7
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
στο παλιό σημείο και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο γι’ αυτό. Η δαπάνη των μεταφορών αυτών
βαρύνει τον υδρολήπτη.
Άρθρο 17ο : Ανυψώσεις – Καταβιβάσεις
Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και
του φρεατίου στη νέα στάθμη, η δαπάνη της ανύψωσης βαρύνει τον υδρολήπτη.
Άρθρο 18ο : Μετατροπές παροχών.
Αν στις νεοπαραλαμβανόμενες υδροδοτικές περιοχές οι εγκαταστάσεις παροχών δεν
συμφωνούν με τον χρησιμοποιούμενο, από τη ΔΕΥΑΡ, τύπο, η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει
στις αναγκαίες μετατροπές με δαπάνη του υδρολήπτη.
Άρθρο 19ο : Μετατοπίσεις παροχών
19.1 Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχή που κατά την κρίση της εκτίθεται
σε κινδύνους σε ασφαλέστερη θέση, με δαπάνη του υδρολήπτη.
19.2 Η αναγκαία, λόγω διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου,
μετατόπιση γίνεται με δαπάνη του υδρολήπτη εκτός και αν την αναλάβει αυτός που εκτελεί την
διαπλάτυνση.
Άρθρο 20ο :
Κάθε μεταφορά, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής που κρίνεται
αναγκαία από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ είναι υποχρεωτική για τον υδρολήπτη, που
βαρύνεται κατά τα παραπάνω με τα έξοδα εκτέλεσής της και υποχρεούται με ευθύνη και
δαπάνη του να τακτοποιήσει ανάλογα την εσωτερική του εγκατάσταση. ΗΔΕΥΑΡ δεν
ευθύνεται αν λόγω αμελείας του προκληθεί διακοπή της υδροδότησης.
Άρθρο 21ο : Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης
21.1 Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα
από το εσωτερικό ( προς την πλευρά του ακινήτου ) προσαρμοστικό του μετρητή μέχρι 1 ‘’ ή
πέρα από την εσωτερική ( προς την πλευρά του ακινήτου ) ωτίδα ( φλάντζα ) του μετρητή,
στην περίπτωση μετρητών διαμέτρου 1 ‘’ και άνω με ωτίδα.
Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων ευθύνεται ο
υδρολήπτης. Η ΔΕΥΑΡ ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων μέχρι το εξωτερικό
προσαρμοστικό ή την εσωτερική ωτίδα του μετρητή.
21.2 Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το υδρόμετρο γίνεται με σωλήνα
εύκαμπτου υλικού, που , προκειμένου να εξασφαλίζεται απαραίτητη υποχώρηση για την
τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομέτρου, τέτοιας πάντως αντοχής που να αντέχει στις
απαραίτητες ωθήσεις. Η ΔΕΥΑΡ δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες κατά τους χειρισμούς
τοποθέτησης – αφαίρεσης του υδρομέτρου .
21. 3 Η ΔΕΥΑΡ δεν προχωρεί σε σύνδεση της παροχής πριν η εσωτερική εγκατάσταση
του ακινήτου εφοδιαστεί με γενικό διακόπτη, στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον μετρητή
και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του και βαλβίδα αντεπιστροφής.
21.4 Η διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων σε ξένη προς το υδρευόμενο
ιδιοκτησία δεν γεννά δικαιώματα κυριότητας ούτε υποχρεώνει τηνΔΕΥΑΡ σε διακοπή
υδροδότησης.
21.5 Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να συμφωνούν με τους
εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οπωσδήποτε,
8
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
όμως πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό που δεν δημιουργεί κινδύνους μόλυνσης
του νερού και να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας 10 ατμ. Η ΔΕΥΑΡ δεν ευθύνεται και
δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες που προέρχονται από πίεση λειτουργίας όταν
αυτή, στο δίκτυο, δεν έχει υπερβεί τις 10 ατμ.
Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο
ανακοινώνεται έγκαιρα, δημόσια, με σκοπό να ληφθούν από τους υδρολήπτες τα αναγκαία
μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
21.6 Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεση με τους σωλήνες ύδρευσης, αντλητικών
μηχανημάτων, λεβήτων, συσκευών καθαρισμού λεκανών, αποχωρητηρίων κ.λ.π. Η λειτουργία
τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης ( ντεπόζιτα ) προς αποφυγή μολύνσεων του
νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΡ. Η παρεμβολή διακόπτη δεν θεωρείται ότι
διακόπτει τη σύνδεση και εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ από πιθανές βλάβες. Οι
θερμοσίφωνες πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και εφοδιασμένοι με τα
απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή νερού, λόγω π.χ. υπερθέρμανσης,
στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή
ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη.
21.7 Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται
από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΡ, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν
μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται αμέσως
η παροχή ή και αφαιρείται λόγω αυξημένου κινδύνου μόλυνσης.
21.8 Απαγορεύεται η γείωση των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των
υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της
ΔΕΥΑΡ , δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένο ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά
μεγάλο ποσοστό δεν είναι από υλικό αγώγιμο. Οι υδρολήπτες είναι αποκλειστικά και
προσωπικά υπεύθυνοι για τη μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα
που προκληθούν στο προσωπικό της ΔΕΥΑΡ, ή τρίτους καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν
προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ .
Μέχρι την άρση του ατόπου η ΔΕΥΑΡ διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.
21.9 Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση να φροντίζει και την καλή κατάσταση του
φρεατίου και την προστασία της παροχής.
Άρθρο 22ο : Μετρητές
Η κατανάλωση του νερού καταγράφεται από τον μετρητή ο οποίος συνδέει την παροχή
με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος
Κανονισμού.
Ο μετρητής ( υδρόμετρο ) πρέπει να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ
Άρθρο 23ο : Αποδοχή όρων
Όποιος επιθυμεί να υδρευθεί από την ΔΕΥΑΡ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση, που
παρέχεται από την επιχείρηση, και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με τη δήλωσή του αυτή ο υδρολήπτης (ιδιοκτήτης) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του
Νόμου κ.λ.π. καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΔΕΥΑΡ σχετικά με το θέμα αυτό.
9
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Άρθρο 24ο : Εκτέλεση εργασιών
Οι εργασίες για την τοποθέτηση νέας παροχής, μεταφορά ανύψωση κ.λ.π. γίνονται από
την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τα σχετικά άρθρα του
παρόντος Κανονισμού.
Σε περίπτωση που η ΔΕΥΑΡ αδυνατεί να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες μπορεί
να αναθέσει την εκτέλεσή τους ή μέρος αυτών, σε τρίτους ή και στον υδρολήπτη, που τις
εκτελεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος Κανονισμού και τις ειδικότερες οδηγίες
της ΔΕΥΑΡ. Ο έλεγχος της παροχής, η διάτρηση του κεντρικού αγωγού και η υδροδότηση
γίνονται μόνο από τεχνικούς της ΔΕΥΑΡ.
Άρθρο 25ο :
25.1 Για την τοποθέτηση νέας παροχής ή για την τακτοποίηση παλιάς ή για
οποιαδήποτε άλλη εργασία υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται :
Η δαπάνη εκτέλεσης του έργου : Ειδικά η δαπάνη διακλάδωσης μπορεί, με απόφαση
του Δ.Σ., να υπολογιστεί γενικά για όλα τα ακίνητα ή κατηγορίες ακινήτων με βάση μέση τιμή
δαπάνης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ν.1069 / 80 ή μελλοντική τροποποίηση.
Κατά τα λοιπά συντάσσεται από τη ΔΕΥΑΡ προϋπολογισμός και καθορίζεται ο χρόνος
καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Μετά την εκτέλεση του έργου, γίνεται
απολογισμός και βάσει αυτού η τελική εξόφληση.
Ο προϋπολογισμός υπόκειται σε αναθεώρηση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
καταβολής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι λόγω εμφάνισης απρόβλεπτων
εμποδίων ή καταστάσεων πρόκειται να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού , η ΔΕΥΑΡ
έχει το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση του έργου και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλλει
την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για τη συνέχισή του.
25.2 Μέρος , τουλάχιστον της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, το ύψος της οποίας
καθορίζεται από τον Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ, προκαταβάλλεται.
Ο χρόνος καταβολής του ποσού αυτού, λαμβανόμενης υπόψη και της φύσης των
απαιτούμενων εργασιών, καθορίζει την σειρά προτεραιότητας εκτέλεσης του έργου.
Παραβίαση της σειράς προτεραιότητας είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή με απόφαση του Γενικού
Διευθυντή ΔΕΥΑΡ.
25.3 Τα δικαιώματα σύνδεσης καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ.
25.4 Η ΔΕΥΑΡ μπορεί όταν κριθεί αναγκαίο να ελέγχει εντός των κτιρίων για την
σωστή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων στους αντίστοιχους
αγωγούς .
25.5 Η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διενεργεί αυτοψία και μέτρηση κάποιου κτιρίου (οικοδομής )
για τον καταλογισμό των τελών σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης σύμφωνα με
τα m2 του κτιρίου .
25.6 Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης και να
εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον
υδρολήπτη για οποιαδήποτε αιτία και εργασία. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η
κατανομή τους σε δόσεις σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ.
25.7 Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να διακόπτει την παροχή νερού σε υδρόμετρο που δεν
οφείλει εάν ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής ( καταναλωτής ) αυτού έχει οποιαδήποτε άλλη οφειλή
προς την επιχείρηση.
25.8 Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει ποσά (οφειλές) από ένα υδρόμετρο σε
άλλο εφ’όσον στο μεταφερόμενο υδρόμετρο είναι ιδιοκτήτης ή υδροδοτείται από αυτό εκείνος
που αποδεδειγμένα κατανάλωσε αυτό το ποσόν(οφειλή).
10
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Απαγορεύεται απόλυτα το άνοιγμα του υδρομέτρου από τον υδρολήπτη ή άλλο πρόσωπο
εκτός από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ καθώς και κάθε επέμβαση σ’ αυτό ή τον κρουνό
υδροληψίας που βρίσκεται μπροστά στο υδρόμετρο. Ο υδρολήπτης βαρύνεται με κάθε δαπάνη
για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών η οποία και καθορίζεται με πίνακα εκκαθάρισης που
συντάσσεται από το αρμόδιο Τμήμα και θεωρείται από τον Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 26ο : Δαπάνη Προέκτασης
Όταν για την υδροδότηση ακινήτου απαιτείται προέκταση του δικτύου, σύμφωνα με το
άρθρο 14, εντός και εκτός σχεδίου, η εργασία εκτελείται απολογιστικά ή με εργολαβία από τη
ΔΕΥΑΡ και η δαπάνη κατανέμεται ισομερώς και ανάλογα με το μέγεθος της παροχής, στους
εξυπηρετούμενους υδρολήπτες. Η είσπραξη της δαπάνης γίνεται απευθείας ή με χρέωση
στους λογαριασμούς κατανάλωσης. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, μπορεί μέρος της
δαπάνης να καταβληθεί από την επιχείρηση.
Είναι δυνατόν επίσης η Τεχνική Υπηρεσία να απαιτήσει από τους εξυπηρετούμενους
από την επέκταση να εκτελέσουν μέρος των εργασιών.
Σ’ όλες τις περιπτώσεις η ΔΕΥΑΡ μπορεί να ζητήσει την προκαταβολή ενός ποσού,
καθοριζόμενο από τον Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ.
Το τμήμα του αγωγού που τοποθετείται με τους παραπάνω τρόπους περιέχεται στην
κυριότητα της ΔΕΥΑΡ που έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει και για την ύδρευση και
άλλων ακινήτων.
Σε περιπτώσεις υπέρβασης του προϋπολογισμού εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 25.2 .
Άρθρο 27ο : Αξία Μεταφοράς – Ανύψωσης – Καταβίβασης
27.1 Το κόστος της μεταφοράς, ανύψωσης και καταβίβασης της παροχής βαρύνει τον
υδρολήπτη, καθορίζεται δε και καταβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25.
27.2 Στις περιπτώσεις που, ενώ η μεταφορά, ανύψωση ή καταβίβαση είναι
υποχρεωτική, ο υδρολήπτης αδιαφορεί ή αρνείται να υποβάλλει την σχετική αίτηση και να
καταβάλλει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη ή την ορισθείσα προκαταβολή της, η ΔΕΥΑΡ τον
καλεί έγγραφα να προβεί στις παραπάνω ενέργειες μέσα σε προθεσμία ενός το πολύ μηνός,
μετά την πάροδο της οποίας προβαίνει, αυτεπάγγελτα, στην εκτέλεση του έργου, χρεώνει δε
τον υδρολήπτη με την σχετική δαπάνη. Η χρέωση γίνεται στο λογαριασμό ύδρευσης και
εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλισκομένου νερού. Η μη εξόφληση του λογαριασμού
αυτού συνεπάγεται διακοπή της ύδρευσης και εφαρμογή του άρθρου 31.
27.3 Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με δύο ( 2 ) παροχές και ζητηθεί και τρίτη, τότε,
σύμφωνα με το άρθρο 10.2, αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται συλλέκτης
( collecter ). Η μεταφορά των παλαιών παροχών στο σύστημα είναι υποχρεωτική για τους ήδη
υδρευόμενους ενώ η δαπάνη βαρύνει τον αιτούντα, τη νέα παροχή, υδρολήπτη.
Άρθρο 28ο : Διακοπή – Αφαίρεση Παροχών
28.1 Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται :
α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή του δικαιώματος διακοπής-
επανασύνδεσης , που ορίζει το Δ.Σ.
Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη
προς την ΔΕΥΑΡ.
11
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του υδρολήπτη και την καταβολή
του δικαιώματος επανασύνδεσης που καθορίζει το Δ.Σ., καθώς και την καταβολή της
ανάλογης εγγύησης.
β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό.
Η διακοπή της παροχής λόγω οφειλής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις
οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς την ΔΕΥΑΡ και ειδικότερα από την υποχρέωση
καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου ( παγίου ) .
Η επανασύνδεση γίνεται εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και
καταβληθεί το δικαίωμα επανασύνδεσης.
28.2 Αφαίρεση της παροχής γίνεται :
α) Ύστερα από αίτηση του υδρολήπτη, με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και την καταβολή
του δικαιώματος αφαίρεσης που καθορίζει το Δ.Σ. .
Η αφαίρεση δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του υδρολήπτη προς
την ΔΕΥΑΡ.
β) Από την Υπηρεσία στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον Κανονισμό.
Κατά την αφαίρεση απομακρύνεται το υδρόμετρο, τα φρεάτια και τα μολύβια, το δε
πεζοδρόμιο αποκαθίσταται από τον υδρολήπτη ή τηνΔΕΥΑΡ εφόσον προκαταβληθεί η
σχετική δαπάνη.
Άρθρο 29ο :
Η τιμή ανά κυβικό μέτρο καταναλισκόμενου νερού, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
της Επιχείρησης και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση του υδρολήπτη.
Άρθρο 30ο : Κατηγορίες Τιμολογίων – Τιμολόγια
Οι κατηγορίες των τιμολογίων και οι τιμές αυτών ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης και εφαρμόζονται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδροληπτών.
Άρθρο 31ο :
31.1 Ο υδρολήπτης έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που κατανάλωσε
βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής του.
31.2 Η πληρωμή γίνεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία και στα γραφεία που αναφέρει το
έντυπο αυτό.
31.3 Σε περίπτωση, μη πληρωμής, μετά το πέρας της προθεσμίας διακόπτεται η
παροχή νερού, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η ΔΕΥΑΡ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές
που προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης. Από την επομένη της λήξης της
προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οφειλή επιβαρύνεται με τόκους
υπερημερίας ίσους με το εξωτραπεζικό επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά ( από
10/9/2014 σε 7,30 % ετησίως ).
31.4 Σε περίπτωση αυθαίρετης (παράνομης ) αρχικής σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης,
επιβάλλεται:
α) πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των τελών σύνδεσης ύδρευσης
β) τέλος χρήσης ύδρευσης στο τριπλάσιο των τελών χρήσης υπολογισμένο με τεκμαρτή
κατανάλωση
12
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
γ) Επί πλέον επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής :
Οικίες 100 ευρώ
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 250 ευρώ
Καταστήματα – γραφεία μη υγειονομικού ενδιαφέροντος 150 ευρώ
Τουριστικές μονάδες 5 ευρώ/κλίνη με κατώτατο όριο τα
250 ευρώ
Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες 300 ευρώ
Λοιποί 150 ευρώ
Ο παραβάτης θα διώκεται ποινικά .
Σε περίπτωση αυθαίρετης (παράνομης ) επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (μετά
από διακοπή) επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής :
α) Οικίες 100 ευρώ
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 250 ευρώ
Καταστήματα –γραφεία μη υγειονομικού ενδιαφέροντος 150 ευρώ
Τουριστικές μονάδες 5 ευρώ/κλίνη με κατώτατο όριο
τα 250 ευρώ
Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες 300 ευρώ
Λοιποί 150 ευρώ
β) Τέλος χρήσης ύδρευσης στο τριπλάσιο των τελών χρήσης υπολογισμένο με τεκμαρτή
κατανάλωση .
Ο παραβάτης διώκεται ποινικά .
Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ με βάση
στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της
παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή , ή όποιο άλλο στοιχείο αποδεικνύει την έναρξη της κλοπής.
31.5 Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά από την εξόφληση του λογαριασμού
ή τον διακανονισμό της οφειλής , και την καταβολή των δικαιωμάτων επανασύνδεσης της
παροχής.
31.6 Μετά την διακοπή λόγω χρέους, ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται με χρέωση
την πάγια κατανάλωση για χρονικό διάστημα, οριζόμενο από τον Γενικό Διευθυντή, μετά την
πάροδο του οποίου η ΔΕΥΑΡ μπορεί να προβεί σε αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του
υδρολήπτη από τους καταλόγους των υδροληπτών.
31.7 Αν ο υδρολήπτης παραβιάσει την κλεισμένη παροχή, η ΔΕΥΑΡ τον χρεώνει με
το ανάλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. , μπορεί δε να προβεί σε
άμεση αφαίρεση της παροχής. Το ίδιο ισχύει και για τις παροχές που διακόπηκαν με αίτηση
του υδρολήπτη, επανασυνδέθηκαν δε παράνομα.
31.8 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης καθορίζεται ο τρόπος
εξόφλησης των οφειλών από τους πελάτες της (εφ΄απαξ ή με δόσεις-διακανονισμός) , καθώς
και η μείωση ή διαγραφή των τόκων και προστίμων.
Άρθρο 32ο :
Η λήψη των ενδείξεων των υδρόμετρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς
υπαλλήλους της Επιχείρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα ( περιόδους κατανάλωσης) η
διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο.
Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη
ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη.
13
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν τεκμήριο της κατανάλωσης που
πραγματοποιήθηκε. Δεν γίνεται δεκτή αμφισβήτηση των αναγραφόμενων ενδείξεων ούτε με
ένορκη βεβαίωση.
Άρθρο 33ο : Εμφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή
διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου
και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από το
υδρόμετρο.
Άρθρο 34ο : Αφανής Διαρροή Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου
ακινήτου, και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΕΥΑΡ, αντί της
κατανάλωσης που καταγράφηκε, χρεώνεται η κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου
προηγουμένων ετών συν το 1/3 της διαφοράς μεταξύ αυτής και της ένδειξης που
καταγράφηκε.
Αν για τον παραπάνω υπολογισμό δεν είναι δυνατή η χρήση της κατανάλωσης της
αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη της
προηγούμενης ή επόμενης της διαρροής περιόδου, αλλιώς η χρέωση γίνεται κατ’ εκτίμηση από
την Επιχείρηση.
Άρθρο 35ο : Στάσιμο Υδρόμετρο
Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά
( στάσιμο υδρόμετρο ), και μέχρι την αντικατάσταση του αυτό χρεώνεται σύμφωνα με
προηγούμενες καταναλώσεις.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι από την παροχέτευση σε στάσιμο
υδρόμετρο καταναλώνεται μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την συνήθη, η αυξημένη ή
μειωμένη ποσότητα προσδιορίζεται με πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον αρμόδιο
τεχνικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΡ και θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
καταναλωτών της ΔΕΥΑΡ.
Άρθρο 36ο : Διαρροή στο Φρεάτιο
Σε περίπτωση διαρροής στο φρεάτιο υδροληψίας και συγκεκριμένα όταν παρουσιάζει
διαρροή ο κορμός του υδρομέτρου ή το ρακόρ προς το μέρος της εσωτερικής εγκατάστασης
του υδρευόμενου ακινήτου, η χρέωση γίνεται σαν το υδρόμετρο να ήταν στάσιμο, εκτός αν η
ποσότητα που καταγράφηκε είναι μικρότερη της αντίστοιχης περιόδου χρέωσης.
Άρθρο 37ο : Καλυμμένο Υδρόμετρο
Σε περίπτωση που το υδρόμετρο καλυφθεί με χώματα κ.λ.π. ώστε να μην είναι δυνατή η
ανάγνωση των ενδείξεών του, χρεώνεται τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι να ελευθερωθεί ο
μετρητής και να ληφθεί η πραγματική ένδειξη. Ο υδρολήπτης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία
που του ορίζεται να προβεί σε αποκάλυψη του υδρομέτρου, άλλως διακόπτεται η παροχή
χωρίς άλλη ειδοποίηση.
14
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν προκληθεί από
διαρροές στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο, η δε αξία του νερού
χρεώνεται όπως καταγράφηκε.
Άρθρο 38ο :
Σε περίπτωση καταστροφής του υδρόμετρου με ευθύνη του καταναλωτή ή αδυναμίας
επισκευής του, η ΔΕΥΑΡ ειδοποιεί τον υδρολήπτη όπως εντός ορισμένης προθεσμίας
προσκομίσει νέο υδρόμετρο προς τοποθέτηση ή καταβάλλει την αξία του.
Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η ΔΕΥΑΡ διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη
ειδοποίηση, χρεώνει δε τον υδρολήπτη με το δικαίωμα διακοπής.
Αν η καταστροφή του υδρομέτρου ή αδυναμία επισκευής του συμβεί ένα έτος μετά την
αρχική τοποθέτηση του ουδεμία επιβάρυνση έχει ο υδρολήπτης.
Αν ο υδρολήπτης επανασυνδέσει μόνος του την παροχή ή τοποθετήσει νέο υδρόμετρο,
χρεώνεται με το ανάλογο πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ., επιπλέον δε η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να
προβεί σε άμεση αφαίρεση της παροχής.
Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποφασίζει
διαφορετικά για θέματα της παρ.31.8 , καθώς και για τα αναφερόμενα στα προηγούμενα
άρθρα 33, 34,35,36,37.
Άρθρο 39ο :
Αντί της διακοπής η ΔΕΥΑΡ μπορεί να προβεί μόνη της σε αποκάλυψη του υδρόμετρου
ή στην αντικατάστασή του με δαπάνη του υδρολήπτη που χρεώνεται στον επόμενο ή
τμηματικά στους επόμενους λογαριασμούς.
Ειδικά η αντικατάσταση του υδρόμετρου είναι δυνατόν να γίνει με τον τρόπο αυτό και
μετά από αίτηση του υδρολήπτη.
Άρθρο 40ο :
Σύμβαση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. υπογράφει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
Για τις κάθε είδους οφειλές προς τη ΔΕΥΑΡ ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου ο ιδιοκτήτης του
υδρευόμενου ακινήτου.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οι συνιδιοκτήτες ορίζουν από κοινού με δήλωσή τους
προς την ΔΕΥΑΡ εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτή ευθυνόμενοι όμως από κοινού
και εις ολόκληρον έκαστος.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει – με την αίτηση παροχής νερού επ’ ονόματί του ή με
ιδιαίτερη δήλωση – ότι αποδέχεται τους όρους του κανονισμού και κάθε μελλοντική του
τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου και όσους άλλους όρους θέσει το Δ.Σ. με απόφασή του.
Η δήλωση αυτή τηρείται στα αρχεία της Επιχείρησης μέχρι να αντικατασταθεί από παρόμοια
δήλωση του νέου ιδιοκτήτη.
Ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακίνητου υποχρεούται να δηλώσει στην ΔΕΥΑΡ την
αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο.
Ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα πριν από τη μεταβίβαση χρέη.
Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στην
ΔΕΥΑΡ ελαττώματα της κυριότητάς του ή απώλειά της.
15
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Άρθρο 41ο : Λαθραίες Υδρεύσεις – Παράνομη Εμπορία Νερού – Εμπορία Νερού-
Απαγορεύσεις
41.1 Η σύνδεση παροχής που δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει
αφαιρεθεί, με ενωτικό σωλήνα από τον υδρολήπτη ή με υδρόμετρο, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη
διαδικασία, αποτελεί κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα.
41.2 Κλοπή αποτελεί επίσης και η σύνδεση με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης
ενός ακινήτου ή η λήψη γενικά του νερού από παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης, ποτίσματος
δημοτικών ή κοινοτικών ή δημοσίων κήπων και πρασίνου, για χρήση διαφορετική από εκείνη
για την οποία έχουν τοποθετηθεί, και τιμωρείται σύμφωνα με τις αρχικές διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα.
Άρθρο 42ο : Παράνομη Χορήγηση Νερού – Εμπορία Νερού
Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν
τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους με απόφαση του Δ.Σ. και η εμπορία
νερού. Στις περιπτώσεις αυτές η ΔΕΥΑΡ ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό
να παύσει την χορήγηση ή εμπορία, επιβάλλει δε πρόστιμο που καθορίζει το Δ.Σ.
Αν ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση
διακόπτει την παροχή, ουδεμία δε ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία του υδρολήπτη ή τρίτων.
Άρθρο 43ο : Άλλες Απαγορεύσεις
43.1 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της
ΔΕΥΑΡ ( υδρόμετρα, παροχές, φρεάτια, αγωγούς κ.λ.π. ). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Νόμου, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει
τον υδρολήπτη.
Επέμβαση στο υδρόμετρο με σκοπό αλλοίωση των εγγραφών των ενδείξεων αποτελεί
κλοπή και εφαρμόζεται το άρθρο 25 ως και το άρθρο 41.
43.2 Απαγορεύεται και αποτελεί κλοπή νερού, η σύνδεση εσωτερικών εγκαταστάσεων
ακινήτου με κρουνούς που έχουν τοποθετηθεί για την ύδρευση με δοχεία ή βυτία, περιοχών
που δεν έχουν ύδρευση. Πλην της εφαρμογής των άρθρων 25 και 42 , η ΔΕΥΑΡ έχει το
δικαίωμα να ζητήσει από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα την αλλαγή του χειριστή.
43.3 Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με
συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή
σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων.
43.4 Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις
ύδρευσης.
Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΡ θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των
αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας, διακόπτει την παροχή.
43.5 Η παροχή διά υδρομέτρου σε κάποιο ακίνητο ( οικία, κατάστημα κ.λ.π. ) δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για ύδρευση με μόνιμη ή προσωρινή διασωλήνωση
οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου χώρου ( οικία, κατάστημα κ.λ.π. ) ανεξάρτητα εάν ανήκει ή
όχι στον ίδιο ιδιοκτήτη.
Παράβαση αυτού συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης μέχρι την αφαίρεση της
διασωλήνωσης και τοποθέτηση νέου υδρομέτρου για τον χώρο αυτό.
Άρθρο 44ο :
Η έκφραση « παροχή μπροστά στο ακίνητο » είναι ενδεικτική και περιλαμβάνει και την
παροχή εντός κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, ανοικτών προκηπίων, στοών κ.λ.π.
16
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Μέρος 2ο : Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η
Άρθρο 1ο : Υποχρεώσεις – ακίνητα που υποχρεωτικά συνδέονται με τα δίκτυα
1.1 Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ, συμπληρώνει έντυπη
δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με την δήλωσή του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού
αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε
άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών & αυτών που
απορρέουν από τις στέγες και τους ακάλυπτους χώρους, συλλέγονται κατάλληλα και
αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ομβρίων.
1.2 Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακαθάρτων. Οι
υπάρχοντες βόθροι καταργούνται.
Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1.1 και 1.2 υποχρεώσεις ισχύουν και για την
περίπτωση αποχέτευσης ακινήτων προς καταργούμενους υπονόμους όπως θα ορίσει η
ΔΕΥΑΡ, διακοπτόμενης υποχρεωτικά της υφισταμένης αποχέτευσης προς τον καταργούμενο
υπόνομο.
1.3 Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών
δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου, εφόσον είναι δυνατόν να
εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης, επίσης είναι υποχρεωτική η
μετατόπιση των αγωγών ΔΕΥΑΡ λόγω ανερχόμενης οικοδομής.
1.4 Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες
παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος μα
σύστημα σηπτικού ή στεγανής δεξαμενής, ή όπως ειδικότερα ορίζουν για κάθε περιοχή οι
σχετικές Πολεοδομικές και Υγειονομικές διατάξεις. Ο τρόπος που θα επιλεγεί τελικά θα πρέπει
να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί οποιαδήποτε
στιγμή κρίνει να ελέγχει εντός των κτιρίων για την σωστή αποχέτευση των λυμάτων και των
ομβρίων στους αντίστοιχους αγωγούς.
Άρθρο 2ο : Εξωτερικές Διακλαδώσεις – Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ακινήτων
2.1 Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης
αποχέτευσης ακαθάρτων νερών που περιλαμβάνει :
α) το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου
β) τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου και
γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά
από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.
Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και
κατασκευάζεται και παρά τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Για τα ακίνητα της κατηγορίας
Β του άρθρου 8 του παρόντα κανονισμού που θα συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων, το
φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.
2.2 Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑΡ.
2.3 Κανείς εκτός της ΔΕΥΑΡ δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα
έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της
ΔΕΥΑΡ.
2.4 Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των
αγωγών του δικτύου γίνονται από τη ΔΕΥΑΡ με δικές της δαπάνες εκτός από την περίπτωση
17
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος
τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον επόμενο λογαριασμό νερού.
2.5 Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι του φρεατίου προσαρμογής ( μη
περιλαμβανομένου του φρεατίου αλλά μόνο της προσαρμογής σ’ αυτό ) κατασκευάζεται με
φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά
Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι :
α) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού
δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.
β) Για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων πρέπει να υπάρχει στο ακίνητο αυτόματη
ή χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα
ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο
ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από τα αρμόδια όργανα τηςΔΕΥΑΡ . Ο
ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό
του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.
2.6 Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να
συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από τη δικλείδα ασφαλείας και τον
μηχανοσίφωνα. Γενικότερα η διάταξη όπως παράρτημα Ι .
2.7 Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 2.5 και
2.6 η ΔΕΥΑΡ εκτός από τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής
νερού.
Άρθρο 3ο :
3.1 Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους στους
οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με τον αγωγό που
εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, σε ένα όμως
από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν τη
κατασκευή αγωγού και στον μη προβλεπόμενο δρόμο, με δική τους επιβάρυνση.
3.2 Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική εγκατάσταση και
κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.
3.3 Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής
περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ :
α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι
λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή δυσχερής η αποχέτευση ενός
οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική διακλάδωση.
β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ η
σύνδεση δύο οικοδομών σε ένα φρεάτιο.
γ) Όταν σε τμήμα γενικού κτιρίου της κατηγορίας Α του άρθρου 8 γίνεται χρήση
κτιρίου της κατηγορίας Β του αυτού άρθρου.
Άρθρο 4ο : Αποχέτευση χαμηλών χώρων
4.1 Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μη
μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο όπου έχει
πρόσοψη το ακίνητο, τότε :
α) Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, κατά
τους όρους του άρθρου 1.3 του παρόντος, εφόσον έτσι εξασφαλίζεται φυσική ροή, ή
β) Προβλέπεται μηχανική ανύψωση των νερών που θα αποχετευτούν.
18
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Άρθρο 5ο :
5.1 Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση και γενικά η απόρριψη διά των εγκαταστάσεων
αποχέτευσης στα δίκτυα υπονόμων των εξής ουσιών :
α) Λυμάτων που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους οι οποίοι και καταργούνται
σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
β) Ουσιών οποιασδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί
( π.χ. απορριμμάτων μαγειρείων, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου, τέφρας, ρακών
κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων κ.λ.π. )
γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο
αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ’ αυτό.
δ) Αερίων και ατμών. Η απ’ ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους
απαγορεύεται.
ε) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων ( π.χ. λόγω
της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κ.λ.π. ) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη
ή ασφυξιογόνα αέρια.
στ) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων ( π.χ. νερών
αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις
μέσα στους υπονόμους ) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά
την κρίση της ΔΕΥΑΡ, ποσότητες.
ζ ) Νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λ.π. ή το περιβάλλον, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ.
Ο καθορισμός των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις στ και ζ
γίνεται από την Υπηρεσία Χημείου της ΔΕΥΑΡ και σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη,
από το Δ.Σ.
η) Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις ( λόγω
αποσύνθεσης ζύμωσης κ.λ.π. )
θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή
λειτουργία του δικτύου.
Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει εσχάρα
με ανοίγματα 1,5 εκ.
Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν μέσα κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν
έρχονται σε επαφή με το νερό.
Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία
ανάφλεξης είναι ίσα ή μικρότερα των 25ο C .
Το PH των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9 .
Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές
μεγαλύτερες, από τις στο παράρτημα II, αναφερόμενες, εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι
μικρότερη από 5 m3 , οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το
διπλάσιο.
Οι τιμές του πίνακα του παραρτήματος II ισχύουν για ημερήσιες παροχές μέχρι 1000 m3.
Εάν η εκροή είναι μεγαλύτερη, τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα με βάση την παροχή
αυτή, ώστε το ανά ημέρα μέγεθος οποιασδήποτε ουσίας που ρυπαίνει να μην ξεπερνά την
ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 m3 την ημέρα.
Οι τιμές της παραγράφου 5.1 νοούνται ως τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε
δείγματα που παίρνονται δε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα από την παροχή εκείνης της
στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Ως τιμή σύγκρισης
προς τις τιμές της παραγράφου 5.1 υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν
στα τρία δείγματα.
5.2 Η διοχέτευση αποβλήτων στο δίκτυο ομβρίων υπονόμων ή σε διευθετημένα
ρεύματα και γενικά σε ανοικτούς αγωγούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής αδείας της ΔΕΥΑΡ.
19
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και πλήρη μελέτη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων και
έκθεση της λειτουργίας τους προς έγκριση..
Αν αργότερα προκύψει ότι τα εγκριθέντα μέτρα δεν επαρκούν, ο ιδιοκτήτης είναι
υποχρεωμένος να προβεί άμεσα στην εκτέλεση των αναγκαίων τροποποιήσεων ή
συμπληρώσεων κατ’ εντολή της ΔΕΥΑΡ.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης εκτέλεσης των επιβληθέντων
τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, η ΔΕΥΑΡ μπορεί είτε να διακόψει την σύνδεση και να
επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ., είτε να προβεί η ίδια στην εκτέλεση των
τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, με χρέωση των δαπανών στο λογαριασμό ύδρευσης του
ακινήτου και να επιβάλλει πρόστιμο καθορισμένο από το Δ.Σ.
Η ΔΕΥΑΡ μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση χωρίς να περιμένει την εκτέλεση των
επιβληθέντων τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων, εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχει κίνδυνος
καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας των λυμάτων κ.λ.π., ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.
5.3 Προκειμένου για αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να
ζητήσει, πλην της κατά τα παραπάνω επεξεργασίας τους, και πλήρη αποχρωματισμό τους με
ειδικές εγκαταστάσεις εφαρμοζόμενης αναλόγως της προηγούμενης παραγράφου.
5.4 Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών κ.λ.π. ( νερά
συμπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λ.π. ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο
δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΡ.
5.5 Απαγορεύεται η απ’ ευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόμων των ακάθαρτων
υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες
κ.λ.π., ώστε να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 , με βόθρους καθίζησης,
διάταξης γενικά που εγκρίνεται από τη ΔΕΥΑΡ, η οποία στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να
διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ.
5.6 Για την αποχέτευση των υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο ακάθαρτων
απαιτείται ειδική άδεια του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ που καθορίζει και ειδικότερους όρους σύνδεσης.
Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων, οι δε σχετικές εγκαταστάσεις
πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων υδάτων της
υπονόμου στο υπέδαφος.
5.7 Στις περιπτώσεις που, όσο και αν είχε προβλεφθεί το αντίθετο, εισέρχονται στο
δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 5.1 , ο
ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους ειδοποιώντας
άμεσα την ΔΕΥΑΡ. Παράλληλα της ειδοποίησης συνεπάγεται την επιβολή προστίμου
καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
Μέχρι την πλήρη ανάσχεση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών
ουσιών στο δίκτυο, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διακόψει την σύνδεση.
5.8 Η ΔΕΥΑΡ μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή
μικρότερες ανάλογα με την απόκριση των έργων που θα γίνουν στο συνδεόμενο ή την
εγκατάσταση καθαρισμού, ανάλογα με την κατάσταση του αποδέκτη.
5.9 Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση,
επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να
συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η
παροχή νερού του αποχετευμένου ακινήτου, φράσσεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης
και επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
Τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος υποχρεούται να διαθέτουν λιποσυλλέκτη και
ισχύουν τα ακόλουθα :
1 . Η ενημέρωση δια του τύπου στους υπόχρεους για την υποχρεωτική ύπαρξη και σωστή
λειτουργία των λιποσυλλεκτών στα καταστήματα τους .
2 . Η προθεσμία ενός μηνός για τη συμμόρφωση τους .
3 . Ο έλεγχος από την Υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας και η επιβολή
προστίμου 100,00 € σε περίπτωση μη συμμόρφωσης .
20
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
4 . Ο επανέλεγχος και η επιβολή προστίμου 300,00 € σε περίπτωση εμμονής της μη
συμμόρφωσης .
5 . Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω να γίνεται αίτημα από τη ΔΕΥΑΡ στο Υγειονομικό
για ανάκληση της άδειας λειτουργίας .
Άρθρο 6ο : Απαγόρευση χρησιμοποίησης υγρών
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν
προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή
ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΡ.
Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από
οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.
Άρθρο 7ο : Κατεδάφιση και αχρήστευση παλιών εγκαταστάσεων αποχέτευσης
7.1 Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων ο ιδιοκτήτης οφείλει να
αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως
βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑΡ, η οποία στη
συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η ΔΕΥΑΡ διακόπτει την παροχή νερού, την
σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΡ.
7.2 Για να αχρηστευτούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να
αδειάσουν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί.
Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης,
επιβαλλόμενου προστίμου που καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
Άρθρο 8ο : Χορήγηση αδειών σύνδεσης
8.1 Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για
ανέγερση νέων κτιρίων η επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν
από τη ΔΕΥΑΡ, με αίτησή τους πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της
περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του
υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη ή
την έκθεση.
Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση της ΔΕΥΑΡ αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό
στοιχείο προς έγκριση της όλης μελέτης της οικοδομής για την έκδοση της νόμιμης άδειας
ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως,
υφιστάμενης
8.2 Για την χορήγηση από την ΔΕΥΑΡ της άδειας σύνδεσης με τα δίκτυα απαιτούνται:
Α. Νέες υπό ανέγερση ή υπάρχουσες οικοδομές.
α) Μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας σύνδεσης πρέπει να υποβληθεί
θεωρημένη άδεια από την Πολεοδομία στην οποία να αναγράφεται η ολική δομημένη
επιφάνεια των ορόφων σε m 2 του ακινήτου ή βεβαίωση αρμόδιου τεχνικού για την ολική δομημένη
επιφάνεια των ορόφων συνοδευόμενη από τα παρακάτω σχέδια ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος.
α.1) Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1 : 500 όπου εκτός των άλλων θα
απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής που θα
συνδεθεί καθώς και η θέση του βόθρου που καταργείται.
Ο αριθμός των ορόφων, υπογείων κ.λ.π.
21
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
α.2) Διάγραμμα των ορόφων της οικοδομής όπου φαίνεται το εσωτερικό δίκτυο της
αποχέτευσης, το σημείο εκβολής και γενικά κάθε λεπτομέρεια της εσωτερικής αποχετευτικής
εγκατάστασης που θα καταλήγει στο μηχανοσίφωνα, τη δικλείδα και το φρεάτιο. Επίσης θα
αναφέρεται η χρήση της εγκατάστασης ανά όροφο και θα φαίνονται οι υψομετρικές διαφορές
σε σχέση με τα υψόμετρα των πεζοδρομίων, τουλάχιστον των υπογείων και ισογείων χώρων
της οικοδομής.
α.3) Κάτοψη επιπέδου σύνδεσης με το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους
αποχετευτικούς αγωγούς.
Τα παραπάνω σχέδια και διαγράμματα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Μηχανικού
που τα συνέταξε και του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης ( διαχειριστής ) είναι υπεύθυνος έναντι
της ΔΕΥΑΡ για ατελή ή εσφαλμένη εφαρμογή τους.
β. Πίνακα με ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών .
Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και
πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε
μεταρρύθμισης ή συμπλήρωσης της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης που θα κριθεί
αναγκαία τη σύνδεσή της με το δίκτυο, κοινοποιούσα για το τελευταίο αυτό, εντολή της και
προς το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.
Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχτεί, δίνεται απ’ τη ΔΕΥΑΡ ορισμένη
προθεσμία, η οποία μόλις περάσει άπρακτη, καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η
αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίμου, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ , η
ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς
και στην ολική ή μερική εκτέλεση των απαιτούμενων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και
για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.
Προκειμένου για πολυκατοικίες όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, ή
ανωτέρω αίτηση σύνδεσης, υποβάλλεται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας ή τον
κατασκευαστή.
Β. Κτίρια και εγκαταστάσεις κάθε χρήσης εκτός κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων
κ.λ.π. ( βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σταθμοί αυτοκινήτων, στάβλοι κ.λ.π. )
Β.1 Νέα υπό ανέγερση κτίρια..
Όσοι θέλουν να οικοδομήσουν, πρέπει να υποβάλλουν στην ΔΕΥΑΡ, εκτός από τα
αναφερόμενα στην παράγραφο Α του άρθρου αυτού, σε τρία αντίτυπα, και την
συμπληρωματική μελέτη των, κατά το άρθρο 5.1 του παρόντος κανονισμού, προβλεπόμενων
αναγκαίων εγκαταστάσεων προς επιτυχή και ασφαλή λειτουργία και χρήση ακάθαρτων.
Στην μελέτη αυτή αναγράφονται και τα ποσοστά, η θερμοκρασία και η χημική σύνθεση
των υγρών που θα αποχετεύονται, οι ελάχιστοι μέγιστοι και μέσοι δείκτες του pH, η ημερήσια
παροχή και οι διακυμάνσεις της, η περιεκτικότητα σε βαριά μέταλλα, τοξικές ουσίες κ.λ.π.
Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία και
στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων και την λήψη και άλλων προστατευτικών της καλής
λειτουργίας του δικτύου μέτρων.
Η παραπάνω συμπληρωματική μελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει, εκτός της
υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξή της επιστημόνων, και την υπογραφή του ιδιοκτήτη,
ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν
λειτουργούν καλώς.
Μόνο μετά από έλεγχο της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ για καλή εκτέλεση των
ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων της ΔΕΥΑΡ και
των όρων του παρόντος Κανονισμού, είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο
ακάθαρτων.
Β.2 Υπάρχοντα κτίρια.
Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, μετά από πρόσκληση της ΔΕΥΑΡ
και σε ειδική προθεσμία που τάσσεται με αυτή, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης
του ακινήτου συνοδευόμενη, εκτός από τα απαιτούμενα για τα υφιστάμενα κτίρια της
περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου και από βεβαίωση – έκθεση αρμόδιου Χημικού ή
22
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Χημικού Μηχανικού για τις υφιστάμενες ειδικές εγκαταστάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί
καθώς και για την ποιότητα των αποχετευμένων υγρών. Μη υφιστάμενων ειδικών
εγκαταστάσεων υποβάλλεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων, ανάλογη της αναφερόμενης
για τα κτίρια της περίπτωσης Β.1 του παρόντος άρθρου.
Η παραπάνω έκθεση ή μελέτη υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως
είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλώς.
Η ΔΕΥΑΡ μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία θεωρεί χρήσιμο ή
την κατασκευή επιπλέον έργων ή λήψη επιπλέον, των υφισταμένων ή προτεινόμενων μέτρων
που θεωρεί αναγκαία. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί επίσης να επιβάλλει, για διευκόλυνση των
δοκιμαστικών εξετάσεων που χρειάζονται, την κατασκευή ειδικών φρεατίων επιθεώρησης,
μέσα απ’ τα οποία θα διέρχονται οι αγωγοί εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Από τη ΔΕΥΑΡ ορίζεται ειδική προθεσμία για την κατασκευή των απαιτούμενων κατά
τα ανωτέρω έργων προς σύνδεση του ακινήτου. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης
αυτών, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων τηςΔΕΥΑΡ και των όρων του παρόντος
Κανονισμού είναι δυνατή η εκτέλεση της σύνδεσης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την
υποβολή της αίτησης σύνδεσης ή την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ηΔΕΥΑΡ
δικαιούται να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. , να διακόψει την υδροδότηση
του ακινήτου καθώς και να προβεί στο σύνολο ή μέρος των απαιτούμενων εργασιών για
λογαριασμό και με δαπάνη του ιδιοκτήτη που χρεώνεται, ως και το πρόστιμο, στον λογαριασμό
ύδρευσης.
8.3 Για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως ανήκοντος στην κατηγορία ακινήτων Β. του
παρόντος άρθρου, με τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυτής και
σε τμήμα μόνο του ακινήτου, εκτός αν το τμήμα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακάθαρτων
αποκλειστικά με ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης.
8.4 Ο ιδιοκτήτης ακινήτου, που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε ως ακίνητο της
κατηγορίας Α . του παρόντος άρθρου και του οποίου, μεταγενέστερα, πρόκειται να γίνει χρήση
ακινήτου της κατηγορίας ακινήτων Β. του παρόντος άρθρου, υποχρεούται πριν την έναρξη της
νέας χρήσης να υποβάλλει τα απαιτούμενα κατά την παράγραφο β.2 έκθεση ή μελέτη των
απαιτούμενων ειδικών εγκαταστάσεων. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία ή στοιχείο ή την εκτέλεση και επιπλέον έργων ή λήψη και επιπλέον μέτρων. Μόνο
μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών, της τήρησης των υποδείξεων της ΔΕΥΑΡ
και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι επιτρεπτή η έναρξη της νέας χρήσης.
8.5 Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο
ενεργειών, καθώς και κάθε ψευδούς δήλωσης ως προς την χρήση του ακινήτου, η ΔΕΥΑΡ
μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. , να διακόψει την σύνδεση νερού του
ακινήτου ή και τη σύνδεση αποχέτευσης, μέχρι την ολοκλήρωσή των, κατά τα ανωτέρω,
απαιτούμενων εργασιών, μέσα σε οριζόμενη προθεσμία καθώς και να προβεί η ίδια στην
εκτέλεση αυτών ή μέρος αυτών για λογαριασμό και με δαπάνη του ιδιοκτήτη, που χρεώνεται
στο λογαριασμό ύδρευσης, σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη.
8.6 Προκειμένου για αποχετεύσεις προς ανοικτούς γενικά αγωγούς, η ΔΕΥΑΡ διατηρεί
το δικαίωμα να ορίζει, με απόφαση του Δ.Σ. της κάθε φορά και ανάλογα με τις ειδικές
συνθήκες, τα ανεκτά όρια των τιμών των αποβλήτων στις παραμέτρους που καθορίζονται στο
άρθρο 5.1 των υγρών που αποχετεύονται και να διακόψει χωρίς άλλη διατύπωση την
αποχέτευση και υδροδότηση εφόσον οι δείκτες που εξακριβώθηκαν διά των δοκιμών κατά τους
ελέγχους που έγιναν είναι έξω από τα όρια που έχουν καθοριστεί.
8.7 Κατά την κρίση της Τεχνικής Υπηρεσίας τηςΔΕΥΑΡ είναι δυνατή, σε κάθε
περίπτωση η διενέργεια αυτοψίας από συνεργεία της Επιχείρησης προς εξακρίβωση της
ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών.
Άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας, ακόμη και εντός των κάθε
είδους ιδιοκτησιών, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζομένου από το Διοικητικό
Συμβούλιο και την διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.
23
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Άρθρο 9ο : Δαπάνες και Εισφορές
9.1 Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των
εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών βαρύνει των ιδιοκτήτη. Στην παραπάνω περιλαμβάνεται και ο αερισμός του
φρεατίου ελέγχου.
9.2 Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών
εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση
που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται
απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.
9.3 Για την σύνδεση των ακινήτων της παρ. 8.2 Α, εκτός από την ανωτέρω
αναφερόμενη δαπάνη κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης καταβάλλεται και τέλος
σύνδεσης αποχέτευσης, του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου.
Η ανά m2 τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΡ .
Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως ( πράγμα το οποίο ο ιδιοκτήτης
οφείλει να δηλώσει αμέσως ) για τα νέα m2 θα οφείλεται τέλος σύνδεσης σύμφωνα με το
τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης.
Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης,
και εν συνεχεία ανέγερσης νέας, το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m2 της νέας
οικοδομής αφαιρουμένων των m2 της παλαιάς που κατεδαφίστηκε.
9.4 Το δικαίωμα σύνδεσης ακινήτου της κατηγορίας της παρ. 8.2 Β . καθορίζεται με
ειδική ανά περίπτωση απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ .
Άρθρο 10ο : Τέλος χρήσης υπονόμων
10.1 Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης, κατά χρήση ιδιοκτησίας και από την
σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, με το δίκτυο αποχέτευσης
ακάθαρτων, και εφεξής, καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ .
Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των m3 νερού που χρεώνεται στους
λογαριασμούς ύδρευσης ή επί τεκμαρτής κατανάλωσης με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ .
Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες,
βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια κ.λ.π. ακίνητα
καθοριζόμενα από το Δ.Σ. σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου,
το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και να διαφέρει του τέλους
χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης ( κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π. ).
Είναι δυνατόν, επίσης, με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ να επιβάλλεται τέλος χρήσης
υπονόμων σε ακίνητα που αν και υπάρχει δίκτυο με το οποίο μπορούν να συνδεθούν, οι
ιδιοκτήτες τους αρνούνται την σύνδεση.
10.2 Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ σε περιφέρεια
άλλου Ο.Τ.Α. , το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ καθορίζει το ποσοστό συμμετοχής του Ο.Τ.Α. στο κόστος
κατασκευής των δικτύων και τέλος επιβάρυνσης των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού.
Σε περίπτωση ανάληψης από τη ΔΕΥΑΡ υποχρέωσης αποχέτευσης με προγραμματική
σύμβαση τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται από τον αντισυμβαλλόμενο φορέα.
10.3 Το τέλος απόρριψης βοθρολυμάτων ή άλλων ουσιών , ο τρόπος υπολογισμού του
και καταβολής του ορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ .
Για τις περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τη ΔΕΥΑΡ και για κάθε άλλη
περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου
και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ .
24
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
Άρθρο 11ο : Αποχέτευση βοθρολυμάτων
Στις περιπτώσεις που, κατά τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων
και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση, είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου
τους με βυτιοφόρα και η απόρριψή τους σε υποδεικνυόμενο από τη ΔΕΥΑΡ μέρος των
εγκαταστάσεων του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και μετά από έλεγχο
της σύστασής τους.
Άρθρο 12ο : Ειδικά θέματα
Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα, που απαιτούν
ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί
του θέματος ή σε Επιτροπή που θα συγκροτήσει.
Άρθρο 13ο : Προσκλήσεις , Επιδόσεις , Υπεύθυνοι
13.1 Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευμένου ακινήτου ( π.χ. μισθωτής ), ευθύνεται
έναντι της ΔΕΥΑΡ για κάθε παράβαση του παρόντα Κανονισμού ή οφειλή προς την ΔΕΥΑΡ
λόγω της αποχέτευσης από κοινού και εις ολόκληρον με τον ιδιοκτήτη.
13.2 Οποιαδήποτε οφειλή προς την ΔΕΥΑΡ ( πρόστιμα, τέλη, δαπάνες κ.λ.π. ),
μπορούν να χρεωθούν στον λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου.
Αν το ποσό είναι μεγάλο, είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του στους λογαριασμούς
νερού, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Γ. Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ .
13.3 Σε περίπτωση πολυκατοικιών και γενικά κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση
ιδιοκτησίες ( καταστήματα, διαμερίσματα κ.λ.π. ), εφόσον διαπιστωθεί ότι η τυχόν παράβαση
των όρων του παρόντος Κανονισμού αφορά διακεκριμένη ιδιοκτησία ή ότι ο χαρακτηρισμός
ενός κτιρίου ως της κατηγορίας 8.2 Β. του παρόντα Κανονισμού οφείλεται στην ειδική χρήση
διακεκριμένης ιδιοκτησίας, είναι δυνατόν, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ, η χρέωση των
αναλογούντων προστίμων, δαπανών της ΔΕΥΑΡ για λογαριασμό του ιδιοκτήτη κ.λ.π. να γίνει
στον λογαριασμό ύδρευσης αυτής, να διακοπεί δε η υδροδότησή της, χωρίς όμως στην
τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης της αποχέτευσης,
ολόκληρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τη ΔΕΥΑΡ .
13.4 Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας
της
εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισμού.
13.5 Η ΔΕΥΑΡ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με
τον παρόντα Κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου, δεν απαιτείται δε
προηγούμενη ειδοποίηση.
Άρθρο 14ο : Έλεγχος Εγκαταστάσεων – Διακοπή Σύνδεσης
14.1 Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φορτίο ελέγχου μέχρι
τον υπόνομο της οδού ασκείται από τη ΔΕΥΑΡ με αυτοψία ακόμη και εντός των κάθε είδους
ιδιοκτησιών, εκτελούμενων εν ανάγκη των απαιτούμενων εκσκαφών, κατεδαφίσεων,
δειγματοληψιών κ.λ.π., η δε άρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την είσοδο των συνεργείων της
ΔΕΥΑΡ στο ακίνητο, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της
ΔΕΥΑΡ .
14.2 Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου
(επιθεωρήσεως ) απ’ όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η
κατασκευή αεραγωγού φ 2’’, από το φρεάτιο επισκέψεως μέχρι 2,50 μ. πάνω από το δώμα.
14.3 Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός της ΔΕΥΑΡ στο δίκτυο υπονόμων και
την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική
25
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9
ιδιωτική εγκατάσταση, επανορθώνονται μόνο από τηΔΕΥΑΡ σε βάρος αυτού που τις
προξένησε.
14.4 Σε περίπτωση αυθαίρετης (παράνομης ) αρχικής σύνδεσης με το δίκτυο
αποχέτευσης επιβάλλεται :
α) πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των τελών σύνδεσης αποχέτευσης
β) τέλος χρήσης αποχέτευσης στο τριπλάσιο των τελών χρήσης υπολογισμένο με τεκμαρτή
κατανάλωση .
γ) Επί πλέον επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής :
Οικίες 100 ευρώ
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 250 ευρώ
Καταστήματα – γραφεία μη υγειονομικού ενδιαφέροντος 150 ευρώ
Τουριστικές μονάδες 5 ευρώ/κλίνη με κατώτατο όριο
τα 250 ευρώ
Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες 300 ευρώ
Λοιποί 150 ευρώ
Ο παραβάτης θα διώκεται ποινικά .
Σε περίπτωση αυθαίρετης (παράνομης ) επανασύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης
(μετά από διακοπή της αποχέτευσης ) επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής :
α) Οικίες 100 ευρώ
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 250 ευρώ
Καταστήματα – γραφεία μη υγειονομικού ενδιαφέροντος 150 ευρώ
Τουριστικές μονάδες 5 ευρώ /κλίνη με κατώτατο όριο
τα 250 ευρώ
Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες 300 ευρώ
Λοιποί 150 ευρώ
β) Τέλος χρήσης αποχέτευσης στο τριπλάσιο των τελών χρήσης υπολογισμένο με τεκμαρτή
κατανάλωση .
Ο παραβάτης θα διώκεται ποινικά .
Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ με βάση
στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της
παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή , ή όποιο άλλο στοιχείο αποδεικνύει την έναρξη της κλοπής.
14.5 Σε περίπτωση οφειλής τελών αποχέτευσης ή παράβαση όρου ή όρων του Κανονισμού
διακόπτεται η σύνδεση με την αποχέτευση .
26
ΑΔΑ: 6ΤΔΓΟΡΥΧ-ΧΤ9

01

Υδρευση

Η ΔΕΥΑΡ εργάζεται μελετώντας και κατασκευάζοντας έργα υποδομής και θέτει στόχους ποιότητας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Y2/2600/2001 και το ΦΕΚ 53Β379Β, η ΔΕΥΑΡ, προβαίνει σε όλους τους ελέγχους, περίπου 1.000/έτος, για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού με ιδιόκτητο εργαστήριο.

02

Αποχεύτεση

Στα 31 χρόνια λειτουργίας της, η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ολοκλήρωσε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 60 εκ. ευρώ.
03

Βιολογικός

Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου

04

Άρδευση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα , τα αντλιοστάσια ,τις γεωτρήσεις και τις πηγές άρδευσης. 

εκατομμύρια σε επενδύσεις δικτύων

Χιλιάδες υδρομετρητές

Χιλιάδες συνδέσης αποχέτευσης

χρόνια η ΔΕΥΑΡ υπηρετεί το Ρε΄θυμνο