+(30) 2831 027777 info@deyar.eu

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54

 

Της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου
(Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.).

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο του Κανονισμού
Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου άρδευσης της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ), με νερό γεωτρήσεων ή πηγών της ΔΕΥΑΡ. Δεν αφορά στη λειτουργία των δικτύων διάθεσης εκροών των βιολογικών καθαρισμών της επιχείρησης.

Άρθρο 2ο
Γενικοί Όροι – Βασικές Έννοιες

Α) Γενικοί Όροι

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα άρδευσης καθώς και τις πηγές υδροδότησης και είναι αρμόδια για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2. Η ΔΕΥΑΡ μέσω των δικτύων άρδευσης παρέχει νερό για την άρδευση αγροτεμαχίων ή κήπων κατοικιών αλλά μόνον όπου υπάρχει αποκλειστικά δίκτυο άρδευσης διακριτό και ξεχωριστό από το δίκτυο ύδρευσης. Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για άλλη, πλην της άρδευσης χρήση. Επίσης δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε καλλιέργειες ευαίσθητες σε συγκεκριμένα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του νερού.

3. Νερό άρδευσης δικαιούται κάθε έκταση στην οποία αποδεδειγμένα υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες. Για την απόδειξη της ύπαρξης γεωργικής καλλιέργειας, ο υδρολήπτης θα πρέπει να προσκομίζει στη ΔΕΥΑΡ κατάλληλα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά κατά την κρίση της υπηρεσίας (αυτοψία).

4. Κάθε υδρολήπτης μπορεί να καταναλώνει την ποσότητα νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του, σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς του παρόντος Κανονισμού ή όσων τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ.

5. Υπηρεσία άρδευσης παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αφού και τη χειμερινή περίοδο υπάρχουν καλλιέργειες για τις οποίες απαιτείται ποσότητα νερού, δεδομένων και των καιρικών συνθηκών στην περιοχή. Συνεπώς η αρδευτική περίοδος είναι ολόκληρο το ημερολογιακό έτος.
Η αρδευτική περίοδος μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τη διαθεσιμότητα νερού και τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.

6. Στις περιοχές ή σε καταναλωτές όπου η ποσότητα νερού δεν επαρκεί ή η υπεράντληση δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα νερού ύδρευσης, η ΔΕΥΑΡ δύναται :
α) Να εφαρμόζει περιοδική υδροδότηση (συγκεκριμένες ημέρες και ώρες) σύμφωνα με πρόγραμμα άρδευσης που καταρτίζει η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ ανά περιοχή.

1
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54
β) Να ορίζει διαφορετικό πρόγραμμα υδροδότησης ανά είδος καλλιέργειας, με προτεραιότητα στις μονοετείς καλλιέργειες.
γ) Να προβεί σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της.
δ) Να επιβάλλει τρόπους άρδευσης που κρίνει προσφορότερους για την καλύτερη διαχείριση του νερού. Η εφαρμογή του τρόπου άρδευσης με χρήση βέλτιστων μεθόδων θα αποφασίζεται από τη ΔΕΥΑΡ και θα αποτελεί κριτήριο για την υδροδότηση του ακινήτου ενώ η μη συμμόρφωση θα συνεπάγεται τη διακοπή της.
ε) Να διακόψει την υδροδότηση επ’ αόριστον ή να προβεί στον περιορισμό της αρδευτικής περιόδου έως την άρση των παραπάνω αιτιών. Η ΔΕΥΑΡ δε φέρει ευθύνη, ούτε υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να υποστεί ο υδρολήπτης στην
καλλιέργειά του ως συνέπεια της λήψης των παραπάνω μέτρων.
στ) Να ζητήσει την κατασκευή δεξαμενής από τον ιδιοκτήτη στο ακίνητό του για την αναρίθμηση της ροής. Εννοείται ότι το κόστος κατασκευής της δεξαμενής αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης .
7. Η ΔΕΥΑΡ είναι υπεύθυνη για την ενιαία διαχείριση του νερού με σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποσότητας προς όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με τις αρδευτικές
ανάγκες κάθε περιοχής.
8. Πρώτη προτεραιότητα στην παροχή νερού είναι η εξυπηρέτηση της ύδρευσης, σύμφωνα με το Νόμο. Συνεπώς η ΔΕΥΑΡ μπορεί να μειώσει τις παρεχόμενες ποσότητες νερού
άρδευσης προκειμένου αυτές να δοθούν στην ύδρευση, όποτε αυτό απαιτηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ποσότητες έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά.

Β) Βασικές έννοιες
1. Ιδιοκτήτης, κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη ΔΕΥΑΡ δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής της αρδευόμενης έκτασης και υπογράφει την αίτηση για την υδροδότηση του ακινήτου. Η ΔΕΥΑΡ κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεμαχίου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

2. Kαταναλωτής ή υδρολήπτης, θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη ΔΕΥΑΡ δηλώνει ότι είναι χρήστης της αρδευόμενης έκτασης (π.χ. στις περιπτώσεις ενοικιαζομένων αγροτεμαχίων, καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής).

3. Παροχή, για να πραγματοποιηθεί η υδροδότηση αγροτεμαχίων από το δίκτυο άρδευσης τοποθετείται από τη ΔΕΥΑΡ υδρομετρητής στο πλησιέστερο εξάρτημα πολλαπλών παροχών (κολεκτέρ). Η σύνδεση αυτή ονομάζεται «Παροχή» και ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της. Η
παροχή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο για την άρδευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητά του και δεν μεταφέρεται για την άρδευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Η Παροχή συμπεριλαμβανομένου του υδρομέτρου, αποτελεί τμήμα του δικτύου άρδευσης της ΔΕΥΑΡ και τελεί υπό την ευθύνη της. Συνεπώς οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρείται απόπειρα κλοπής νερού. Στην περίπτωση αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση του ακινήτου και επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ.

Άρθρο 3ο
Διαδικασία σύνδεσης – Τέλος Σύνδεσης
1. Όποιος επιθυμεί την παροχή νερού και έχει αγροτεμάχιο πλησίον του δικτύου άρδευσης, υποβάλλει αίτηση προς την υπηρεσία άρδευσης της ΔΕΥΑΡ Η παροχή νερού από το
δίκτυο άρδευσης της ΔΕΥΑΡ επιτρέπεται μόνο κατόπιν τοποθετήσεως υδρομέτρου, το

2
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54
οποίο τοποθετείται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ στο κολεκτέρ, που αυτή θα κρίνει καταλληλότερο και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Ο τρόπος άρδευσης του ακινήτου να είναι σύμφωνος με τον καθοριζόμενο από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ ανά περιοχή.
β) Να έχει κατασκευάσει το δίκτυο άρδευσης έως τον συλλέκτη υδροληψιών (κολεκτέρ) στο οποίο θα συνδεθεί μετά από υπόδειξη της ΔΕΥΑΡ.
γ) Να μην έχει προηγούμενες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΡ. Δύναται να συνδεθούν με το δίκτυο άρδευσης και κήποι εντός οικοπέδων οικιών αλλά μόνον στις περιπτώσεις όπου υπάρχει
διακριτό και χωριστό δίκτυο άρδευσης. Νερό άρδευσης δε δίνεται για κήπους οικιών όταν το σύστημα ύδρευσης-άρδευσης είναι μικτό.

2. Για την υδροδότηση του ακινήτου θα πρέπει να υποβληθούν στη ΔΕΥΑΡ τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Η αίτηση (τυποποιημένο έντυπο της ΔΕΥΑΡ) η οποία συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από κοινού από τον καταναλωτή και τον ιδιοκτήτη εφόσον δεν είναι ο ίδιος (πχ ενοικίαση ακινήτου). Στην αίτηση αναφέρονται η τοποθεσία του ακινήτου, η έκταση του ακινήτου, το μέγεθος και το είδος της καλλιέργειας, ο τρόπος άρδευσης, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την καλλιέργεια (π.χ. μητρώο καλλιεργειών) .

β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ιδιοκτήτη και ενοικιαστή (σε περίπτωση ενοικίασης)
γ) Αντίγραφο του πρόσφατου Ε9 και εκκαθαριστικό εφορίας.
δ) Ενοικιαστήριο θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία (σε περίπτωση ενοικίασης)
ε) Φωτοαντίγραφο αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη αγροτεμαχίου είτε του Υπουργείου Γεωργίας (στοιχεία αγροτεμαχίου με αεροφωτογραφία) είτε μέσα από το σύστημα της
Κτηματολόγιο ΑΕ με υπόμνημα των συντεταγμένων των κορυφών του αγροτεμαχίου ή και τα δύο, εφόσον η υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο .
στ) Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και ενοικιαστή με την οποία αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τον παρόντα κανονισμό
ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κριθεί απαραίτητο από τη ΔΕΥΑΡ.

Σε κάθε αλλαγή στα παραπάνω (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, μέγεθος και/η είδος καλλιέργειας κλπ) πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στη ΔΕΥΑΡ. Για όλες τις παροχές άρδευσης, οι οποίες προϋπάρχουν του παρόντος Κανονισμού, οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων πρέπει να δηλώσουν όλα τα παραπάνω στοιχεία (ιδιοκτήτης, καταναλωτής, μέγεθος και είδος καλλιέργειας) εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
3. Η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με το δίκτυο άρδευσης, εφόσον δεν πληρούνται μια τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.
4. Οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο άρδευσης, πρέπει να καταβάλουν στη ΔΕΥΑΡ τη δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο
άρδευσης.
5. Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής, ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από τη ΔΕΥΑΡ υπηρεσίας, που υπολογίζεται με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
6. Σε περίπτωση επανασύνδεσης, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών ή παράβασης άρθρων του παρόντος Κανονισμού ή μετά από αίτηση του καταναλωτή, ο υδρολήπτης υποχρεούται
στην καταβολή του τέλους επανασύνδεσης.
7. Πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης, για τη σύνδεση του υδρομετρητή με το δίκτυο άρδευσης, βαρύνουν τη ΔΕΥΑΡ Επίσης η ΔΕΥΑΡ αναλαμβάνει την παρακολούθηση και συντήρησή του υδρομετρητή, καθώς και τυχόν αντικατάστασή του εάν αυτό απαιτηθεί. Προς τούτο επιβάλλεται τέλος συντήρησης. Η ΔΕΥΑΡ δύναται να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να προμηθευτεί υδρόμετρο και λοιπά εξαρτήματα όταν χρειαστεί να αντικατασταθεί λόγω βλάβης ή σε περίπτωση νέας παροχής εφόσον εκείνη τη στιγμή

3
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54
δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αποθήκη. Επίσης η ΔΕΥΑΡ μπορεί να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να τοποθετήσει ηλεκτρονικό υδρόμετρο . Ο τύπος υδρομέτρου θα τυγχάνει έγκρισης της υπηρεσίας. Το τίμημα αγοράς του υδρομέτρου από τον ιδιοκτήτη θα συμψηφίζεται με τις οφειλές του. Για το εύλογο της τιμής αγοράς του υδρομέτρου το τιμολόγιο θα εγκρίνεται από την επιτροπή προμηθειών της ΔΕΥΑΡ.
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνου, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές των παραπάνω τελών και δαπανών σύνδεσης, επανασύνδεσης και συντήρησης .
9. Σε ειδικές περιπτώσεις μεγάλων ακινήτων των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες, στις οποίες συνυπάρχουν αγροτική δραστηριότητα και οικία, είναι δυνατόν να επιτραπεί, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, η υδροδότησή του και με παροχή ύδρευσης και με παροχή άρδευσης, εφόσον κατά την κρίση της υπηρεσίας δεν εμπίπτει στην περίπτωση της παραγρ.1 του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση αυτή, πρέπει απαραίτητα να ορίζεται η ελάχιστη ποσότητα νερού ύδρευσης που θα πρέπει να χρεώνεται.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια χρήσης παροχής
1. Η διάρκεια της χρήσης κάθε παροχής άρδευσης είναι απεριόριστη. Η ΔΕΥΑΡ όμως διατηρεί το δικαίωμα της διακοπής της παροχής του νερού στις παρακάτω περιπτώσεις
α) Για επισκευές ή συντηρήσεις του δικτύου άρδευσης.
β) Για ανεξόφλητους λογαριασμούς.
γ) Για αυθαίρετη αλλαγή υδρομέτρου ή μετακίνησή του σε άλλο κολεκτέρ.
δ) Για τη μη τήρηση του καθοριζόμενου τρόπου άρδευσης.
ε) Για διαρροές σε δρόμους, παρακείμενα ακίνητα και άσκοπη κατασπατάληση νερού.
στ) Όταν διαπιστωθεί αλλαγή (σε χρήση, μέγεθος κλπ) του υδροδοτούμενου αγροτεμαχίου, χωρίς ενημέρωση της Υπηρεσίας
ζ) Για κάθε παράβαση του παρόντος Κανονισμού και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ.
η) Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου.
Αν η ΔΕΥΑΡ δε διαθέτει υδρόμετρα στην αποθήκη της τότε ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να το αγοράσει προκειμένου να επανασυνδεθεί όπως προαναφέρθηκε στο Άρθρο 3, παραγρ. 7.
Για τις περιπτώσεις γ έως και ζ επιβάλλεται και πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται από
το Δ.Σ της ΔΕΥΑΡ.
2. Για κάθε διακοπή που οφείλεται στους ανωτέρους λόγους ή σε άλλους λόγους ανωτέρας βίας, η ΔΕΥΑΡ δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση και αν ο υδρολήπτης υπέστη εκ της διακοπής, οποιαδήποτε ζημιά.

Άρθρο 5ο
Μέγεθος παροχής
Κάθε ακίνητο δικαιούται μια παροχή. Το μέγεθος της παροχής του υδρομέτρου θα είναι έως μια ίντσα και ένα τέταρτο (1 ¼ ) και θα καθορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση που κριθεί από τη ΔΕΥΑΡ ότι το μέγεθος της καλλιέργειας απαιτεί μεγαλύτερες ποσότητες νερού και εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού στην περιοχή τότε θα τοποθετείται δεύτερο υδρόμετρο. Σε περιπτώσεις έλλειψης ή υποβαθμισμένης ποιότητας νερού, η άρδευση των μεγάλων καλλιεργειών θα γίνεται τμηματικά από ένα υδρόμετρο. Οι εγκαταστάσεις του δικτύου του αγροτεμαχίου πρέπει να είναι από υλικά επαρκούς αντοχής για πίεση τουλάχιστον

4
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54
10 ατμοσφαιρών. Τα έξοδα της διανομής από το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ. μέχρι της παροχέτευσης, βαρύνουν εξολοκλήρου τον υδρολήπτη. Ο υδρομετρητής θα τοποθετείται στο πλησιέστερο εξάρτημα πολλαπλών παροχών (κολεκτέρ).

Άρθρο 6ο
Ειδικές Διατάξεις
1. Η υπηρεσία άρδευσης δύναται να μην επιτρέψει την παροχή νερού σε αγροτεμάχια που εμποδίζουν τη λειτουργία ή τη διέλευση αρδευτικού δικτύου. Σε περίπτωση διαφωνίας του αιτούντος, αρμόδιο για να αποφασίσει σχετικά είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ
2. Ο υδρολήπτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια και την καλή κατάσταση του υδρομέτρου. Κάθε βλάβη ή απώλεια νερού, που προέρχεται από εξωτερική επίδραση ή και χρήση, επιβαρύνει τον υδρολήπτη. Αν η βλάβη γίνει από πρόθεση του υδρολήπτη, διακόπτεται η παροχή νερού, αφαιρείται το υδρόμετρο επιβάλλεται πρόστιμο που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ και διώκεται ποινικά. Η επανασύνδεση πραγματοποιείται, αφού πληρωθεί το τέλος επανασύνδεσης.
3. Ο υδρολήπτης ακόμη, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τη διαφύλαξη, την ασφάλεια και την καλή κατάσταση των σωληνώσεων από το υδρόμετρο μέχρι το υδροδοτούμενο αγροτεμάχιο. Απώλεια νερού που ενδεχομένως γίνει στον αγωγό του υδρολήπτη μέχρι το αγροτεμάχιό του, βαρύνει αποκλειστικά τον υδρολήπτη .

4. Δεν επιτρέπεται:
α) Καμία επέμβαση τρίτου επί των υδραγωγείων και των υδραυλικών εγκαταστάσεων .
β) Επέμβαση επί του υδρομετρητή από οποιονδήποτε εκτός από τον υδραυλικό της υπηρεσίας άρδευσης της ΔΕΥΑΡ. Για αυτό το λόγο τα υδρόμετρα θα σφραγίζονται με ειδική σφραγίδα ή άλλο εξάρτημα που θα κριθεί κατάλληλο .
γ) Οποιαδήποτε εργασία η οποία θα μεταβάλλει την υδροληψία από το υδρόμετρο.
Οι παραπάνω ενέργειες επιφέρουν κυρώσεις, οι οποίες επιβάλλονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7ο
Τέλη άρδευσης
1. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού άρδευσης περιλαμβάνει την αξία του
καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και
επιβάλλονται από το Ν. 1069/80. Ο λογαριασμός εκδίδεται περιοδικά, σε διάστημα το
οποίο καθορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Η τιμή
του νερού ανά κυβικό μέτρο, το πάγιο τέλος άρδευσης που ανεξάρτητα από την
κατανάλωση είναι υποχρεωτικό για όλους τους καταναλωτές, η ελάχιστη ανά περίοδο
έκδοσης λογαριασμών κατανάλωση κάθε υδρομετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και
τέλη του Ν. 1069/80, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ
που ελέγχεται και εγκρίνεται σύμφωνα με το Νόμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ
διατηρεί το δικαίωμα, στα πλαίσια της παραπάνω απόφασης, να ορίζει διαφορετικές
τιμές ανάλογα με την κατανάλωση (m3), τη Δημοτική Ενότητα, την περιοχή και την
κατηγορία του καταναλωτή .
2. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος, εκδίδεται περιοδικά βάσει των
ενδείξεων του υδρομέτρου και αποστέλλεται στον υδρολήπτη , ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει, μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο.
Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταβάλλονται τα τέλη
5
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54
άρδευσης, μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο λογαριασμού, να
διακόπτει την παροχή νερού και να μην εγκρίνει την επανασύνδεση αν δεν εξοφληθούν
τα οφειλόμενα και δεν καταβληθεί συγχρόνως το ανάλογο κατά περίπτωση τέλος
επανασύνδεσης.
3. Ο λογαριασμός άρδευσης βαρύνει όλα τα αγροτεμάχια τα οποία αρδεύονται από το
δίκτυο της ΔΕΥΑΡ, χρεώνεται δε στον υδρολήπτη. Σε περίπτωση αγρομίσθωσης, ο
ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον
αγρομισθωτή. Σε περίπτωση ανεξόφλητων οφειλώνη ΔΕΥΑΡ πέραν της νομικής
διεκδίκησης των οφειλομένων μπορεί να ενσωματώσει την οφειλή σε υδρόμετρο
άρδευσης ή ύδρευσης άλλου ακινήτου του ενοικιαστή το οποίο βρίσκεται εντός του
Δήμου Ρεθύμνου και ελλείψει αυτού σε άλλο αντίστοιχο υδρόμετρο του ιδιοκτήτη.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ δύναται να καθορίσει διαφορετικό τιμολόγιο σε
καταναλωτές που για τη διαχείριση και τη μέτρηση του νερού αποδέχονται τρόπους που
μειώνουν το λειτουργικό κόστος της ΔΕΥΑΡ (ηλεκτρονικά υδρόμετρα , χρήση κάρτας
κλπ.).
Άρθρο 8ο
Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών
1. Κάθε υδρολήπτης μπορεί να παρακολουθεί την από το υδρόμετρό του
πραγματοποιούμενη κατανάλωση νερού, και να τις συγκρίνει με τις ενδείξεις που
κοινοποιούνται από την υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ με την αποστολή του λογαριασμού.
2. Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να
τους αντικαθιστά με άλλους μετά από ενημέρωση του υδρολήπτη , ακόμα και
διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Σε περίπτωση
αμφισβητήσεως της κατανάλωσης ο υδρολήπτης υποβάλλει τεκμηριωμένη ένσταση
προς τη ΔΕΥΑΡ. Η αίτηση/ένσταση αυτή προκειμένου να γίνει δεκτή, απαιτείται να
υποβληθεί πριν τη λήξη πληρωμής του λογαριασμού, εκτός αν ειδικοί λόγοι δεν το
επέτρεψαν, τους οποίους αξιολογεί το Δ.Σ. της επιχείρησης.
3. Για την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου, η υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ, υποχρεούται
να διενεργήσει έλεγχο της κατανάλωσης και καλής λειτουργίας του υδρομέτρου. Ο
έλεγχος για διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του υδρομετρητή, διενεργείται από τους
υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ. και με τη συμμετοχή του υδρολήπτη εάν αυτό ζητηθεί από τον
υδροδοτούμενο. Μετά τον έλεγχο εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί εντός των
επιτρεπόμενων ορίων σφάλματος + 4%, ο καταναλωτής βαρύνεται με τη δαπάνη
ελέγχου η οποία έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ και η οποία
ενσωματώνεται στο λογαριασμό του καταναλωτή. Εάν αντίθετα, διαπιστωθεί λειτουργία
του μετρητή εκτός των επιτρεπόμενων ορίων σφάλματος +4%, τα έξοδα βαρύνουν τη
ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανακριβή λειτουργία του υδρομέτρου η
ΔΕΥΑΡ προβαίνει άμεσα στην αντικατάστασή του και ταυτόχρονα γίνεται διόρθωση της
επιπλέον ή της επί έλαττων ποσότητας (κυβικών) κατά το ποσοστό απόκλισης από το
μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα του υδρομετρητή.
Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό
κατανάλωσης νερού, εκτός αν τεκμηριωμένα συντρέχουν λόγοι για την καθυστέρηση της
ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από το Δ.Σ. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να
υποβληθεί νέα ένσταση.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης της διαδικασίας ελέγχου του υδρομέτρου στο δοκιμαστήριο της
ΔΕΥΑΡ, μετά από τεκμηριωμένη ένσταση του καταναλωτή, το υδρόμετρο αποστέλλεται στο
διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχου υδρομέτρων της ΕΥΔΑΠ για την έκδοση σχετικού
πιστοποιητικού. Τα έξοδα αποστολής και ελέγχου του υδρομέτρου σε περίπτωση κανονικής
6
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54
λειτουργίας εντός των επιτρεπόμενων ορίων σφάλματος βαρύνουν τον καταναλωτή και
ενσωματώνονται στο λογαριασμό του.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν εξακριβωθεί βλάβη του υδρομέτρου ή λάθος στην
καταμέτρηση της ένδειξης, ο υδρολήπτης υποχρεούται να καταβάλει το τέλος ελέγχου
υδρομετρητή το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ
4. Αν το υδρόμετρο δε λειτουργεί λόγω βλάβης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
υδρολήπτη, θα πρέπει ο ίδιος ο υδρολήπτης να ενημερώσει άμεσα τη ΔΕΥΑΡ
προκειμένου να γίνει η αντικατάστασή του. Η κατανάλωση στην περίπτωση αυτή, θα
υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της κατανάλωσης της αντίστοιχης περιόδου των
τριών τελευταίων ετών συνυπολογιζόμενης και ενδεχόμενης αλλαγής στην έκταση του
αγροτεμαχίου ή του είδους της καλλιέργειας.
5. Σε περίπτωση απώλειας του υδρομέτρου, ο υδρολήπτης επιβαρύνεται με την αξία του
νέου υδρομέτρου ,ι των υλικών σύνδεσης και την αξία της μέγιστης κατανάλωσης νερού
της αντίστοιχης περιόδου των τελευταίων πέντε ετών.
Άρθρο 9ο
Άλλες γενικές διατάξεις
1. Το νερό που παρέχεται από τη ΔΕΥΑΡ σε οποιοδήποτε υδρολήπτη, πρέπει να
καταναλώνεται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του αγροτεμαχίου για το οποίο
ζητήθηκε η σύνδεση. Απαγορεύεται η μεταπώληση ή διοχέτευση νερού σε γειτονικά
αγροτεμάχια.
2. Δεν εγκρίνεται αίτηση παροχής νερού από τη ΔΕΥΑΡ εφόσον ο αιτών έχει
οποιεσδήποτε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Ρ .από οποιαδήποτε υπηρεσία
(ύδρευσης, άρδευση, αποχέτευση). Για το λόγο αυτό θα πρέπει πριν από κάθε έγκριση
αίτησης άρδευσης να ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ η ύπαρξη ή μη
οφειλών εκ μέρους του αιτούντος.
3. Το ύψος των τελών άρδευσης καθορίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα οποία τέλη πρέπει απαραιτήτως να καλύπτουν το ύψος των ετήσιων
εξόδων. Επίσης για τον καθορισμό των συντελεστών τελών άρδευσης θα πρέπει
απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη:
α) οι δαπάνες συντήρησης των έργων άρδευσης
β) οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας των έργων τούτων
γ) οι αποσβέσεις κεφαλαίων
δ) οι ετήσιες δαπάνες διοικήσεως των έργων, κατά εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου.
4. Η διέλευση σωλήνα κατά πλάτος του δρόμου με σκοπό την άρδευση ακινήτου γίνεται
μετά από θετική εισήγηση της ΔΕΥΑΡ για την τήρηση των προϋποθέσεων υδροδότησης
του ακινήτου και την έκδοση άδειας τομής από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου.
5. Για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις Άρδευσης της
ΔΕΥΑΡ, αρμόδια για την εκτίμηση και αποκατάστασή της είναι η Τεχνική Υπηρεσία της
ΔΕΥΑΡ ενώ η δαπάνη βαρύνει αυτόν που την προξένησε.
6. Σε περίπτωση μετατόπισης του αρδευτικού δικτύου ή του συλλέκτη υδροληψιών
(κολεκτέρ), ο υδρολήπτης θα πρέπει με δική του δαπάνη να προσαρμόσει το δίκτυό του
στη νέα διαμορφούμενη κατάσταση του αρδευτικού δικτύου.
7. Καθένας ο οποίος υποβάλλει αίτηση υδροδότησης προς τη ΔΕΥΑΡ, πρέπει να λαμβάνει
γνώση του παρόντος Κανονισμού και ενυπόγραφα να δηλώνει ότι αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους του. Η αίτηση αυτή θα παραμείνει στο αρχείο της υπηρεσίας
της ΔΕΥΑΡ
7
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54
8. Οι καταναλωτές των παροχών οι οποίες υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης ισχύος του
παρόντος Κανονισμού και για τις οποίες δεν έχει υπογραφεί η δήλωση του
προηγούμενου άρθρου θεωρείται ότι αποδέχονται την ισχύ του παρόντος Κανονισμού
μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα του
Δήμου καθώς και ενημέρωση για τη δημοσιοποίηση αυτή μέσω του τοπικού τύπου.
9. Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ, εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης νερού για
οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού σε
κάποια περιοχή ή να εφαρμόσει πρόγραμμα διανομής κατά την κρίση της.
10.Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε που δεν ανήκει στην υπηρεσία της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ.) να θίξει με οποιοδήποτε
τρόπο τις γεωτρήσεις, το δίκτυο άρδευσης και τις διακλαδώσεις αυτού, τις ιδιωτικές
παροχετεύσεις, τα υδρόμετρα καθώς και κάθε εξάρτημα αυτών.
11.Σε περίπτωση αυθαίρετης (παράνομης ) αρχικής σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης ,
επιβάλλεται :
α) πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των τελών σύνδεσης άρδευσης
β) τέλος χρήσης άρδευσης στο τριπλάσιο των τελών χρήσης υπολογισμένο με τεκμαρτή
κατανάλωση
γ) Επί πλέον επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 ευρώ .
Ο παραβάτης θα διώκεται ποινικά .
Σε περίπτωση αυθαίρετης (παράνομης ) επανασύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης (μετά από
διακοπή) επιβάλλεται :
α) Τέλος χρήσης άρδευσης στο τριπλάσιο των τελών χρήσης υπολογισμένο με τεκμαρτή
κατανάλωση .
β) πρόστιμο ύψους 300 ευρώ .
Ο παραβάτης διώκεται ποινικά .
Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ με βάση
στοιχεία που εκείνη θα κρίνει κατάλληλα και με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της
παροχής ή αφαίρεσης του μετρητή , ή όποιο άλλο στοιχείο αποδεικνύει την έναρξη της
κλοπής .
12.Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρεθύμνου,
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 10ο
Επεκτάσεις δικτύων
Το Διοικητικό Συμβούλιο με αποφάσεις του, καθορίζει τον τρόπο επέκτασης των δικτύων
άρδευσης, τη διαδικασία κατασκευής και την κατανομή της δαπάνης εφόσον υπάρχουν
αιτήματα επεκτάσεων από δημότες .

Άρθρο 11ο
Συλλογή στοιχείων βάσης δεδομένων
Η επιχείρηση δύναται μετά την έναρξη του παρόντος Κανονισμού να ζητήσει όποια στοιχεία θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να επικαιροποιήσει και συμπληρώσει τη βάση
δεδομένων της .
8
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54
9
ΑΔΑ: 7Δ7ΩΟΡΥΧ-Η54

01

Υδρευση

Η ΔΕΥΑΡ εργάζεται μελετώντας και κατασκευάζοντας έργα υποδομής και θέτει στόχους ποιότητας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Y2/2600/2001 και το ΦΕΚ 53Β379Β, η ΔΕΥΑΡ, προβαίνει σε όλους τους ελέγχους, περίπου 1.000/έτος, για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού με ιδιόκτητο εργαστήριο.

02

Αποχεύτεση

Στα 31 χρόνια λειτουργίας της, η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου ολοκλήρωσε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 60 εκ. ευρώ.
03

Βιολογικός

Η βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου

04

Άρδευση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑΡ) έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα , τα αντλιοστάσια ,τις γεωτρήσεις και τις πηγές άρδευσης. 

εκατομμύρια σε επενδύσεις δικτύων

Χιλιάδες υδρομετρητές

Χιλιάδες συνδέσης αποχέτευσης

χρόνια η ΔΕΥΑΡ υπηρετεί το Ρε΄θυμνο