ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ 2022 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΡ 2022

με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  300.000,00 €.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 18 Απριλίου 2022 10:00π.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 187569 (για λήψη επίσημων τευχών και διευκρινήσεων)

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΜ

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :Δ22PROC010280019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :Π22PROC010279955

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :