ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  Νοέμβριος 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.350.000,00 €. Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική περιγραφή του έργου, υδραυλικούς υπολογισμούς, προμετρήσεις εργασιών, προϋπολογισμό  και τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή εργασιών, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης σε μορφή pdf. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:  21PROC009634066      ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: 21PROC009634124 ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ σε μορφή zip Για να δείτε την όδευση του

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ 7/21

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  150.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 13 Δεκεμβρίου 2021 11:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α2 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2021_signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_signed  

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.000.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 13 Δεκεμβρίου 2021 10:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2η τάξη ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ    ή   ΗΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009610807        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :  21PROC009600654 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Για σχέδια σε μορφή pdf    ΣΧΕΔΙΑ

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  1.350.000,00 €. Η ΔΕΥΑΡ αναρτά τη μελέτη αυτού του έργου χωρίς τεύχη δημοπράτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 70 παρ.4 του Ν4412/2016 προς ενημέρωση των υποψηφίων για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000€ (χωρίς ΦΠΑ) για τα οποία επίκειται η γνωστοποίηση της ημερομηνίας δημοπράτησης στο προσεχές διάστημα. Το τεύχος μελέτης περιλαμβάνει τεχνική

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ-ΟΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  840.000,00 €. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 3 Δεκεμβρίου 2021 10:00π.μ. ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ 1η τάξη ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ    ΚΑΙ    Α2 τάξη   ΗΜ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ ΟΡΟΣ Για σχέδιά σε μορφή pdf πληκτρολογήστε τον ΑΑ Συστήματος: 184851 στη σελίδα αναζήτησης διαγωνισμού  ΕΣΗΔΗΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 21PROC009545727        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :  21PROC009545785

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α..

  Η Γ.Σ. των μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2021: …… Αποφάσεις 31ης ΓΣ ΕΔΕΥΑ

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ – ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

  Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την προμήθεια  με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  Δ.Ε. Ν. ΦΩΚΑ – ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 » την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 . Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 29.980,00

  Διαβάστε Περισσότερα

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 »

  Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την προμήθεια  με τίτλο :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021» την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 . Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 29.980,00 € , συν

  Διαβάστε Περισσότερα