ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΣεπτέμβριος 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠPOKEIMENOY NA AYΞHΘOYN OI ΠIEΣEIΣ TOY ΔIKTYOY YΔPEYΣHΣ ΣTHN ΠEPIOXH TΩN ΠEPIBOΛIΩN ΣTA ΣHMEIA ΠOY TIΣ ΠPOHΓOYMENEΣ HMEPEΣ EXOYN ΠAPOYΣIAΣTEI XAMHΛEΣ ΠIEΣEIΣ, H ΔEYAP ΠPOXΩPAEI    ΣTON KAΘAPIΣMO TΩN ΣΩΛHNΩΣEΩN TMHMATOΣ TOY ΔIKTYOY THΣ ΠEPIOXHΣ. ΠPOKEIMENOY NA OΛOKΛHPΩΘEI H EPΓAΣIA, ΠPOXΩPAEI ΣE ΔIAKOΠH THΣ YΔPOΔOTHΣHΣ ΣTHN ΠEPIOXH TΩN ΠEPIBOΛIΩN ΣHMEPA ΣABBATO 18 ΣEΠTEMBPIOY KAI ΓIA

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

META THN EMΦANIΣH ΣHMANTIKHΣ BΛABHΣ ΣTO KENTPIKO ΔIKTYO YΔPEYΣHΣ TOY ATΣIΠOΠOYΛOY, H BΛABH AΠOKATAΣTAΘHKE ΣE ΣYNTOMO XPONIKO ΔIAΣTHMA. H OMAΛOΠOIHΣH TOY ΔIKTYOY ANAMENETAI NA ΔIAPKEΣEI ΛIΓEΣ ΩPEΣ EΩΣ OTOY ΓEMIΣEI TO ΔIKTYO THΣ ΠEPIOXHΣ. ZHTAME THN KATANOHΣH TΩN ΣYMΠOΛITΩN MAΣ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑΡ ζητάει τη συγγνώμη και την κατανόηση των δημοτών για τα ζητήματα των διακοπών υδροδότησης στην περιοχή των Περιβολίων . Το τελευταίο τριήμερο  ταλαιπωρήθηκαν οι κάτοικοι από αλλεπάλληλα σπασίματα του δικτύου , που ξεκίνησαν από ζημιά που προκάλεσε ακούσια ιδιώτης στον αγωγό διανομής , ο οποίος διέρχεται από την ιδιοκτησία του. Το εν λόγω

Διαβάστε Περισσότερα

NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣYNEPΓEIA THΣ ΔEYAP EΠIΣKEYAΣAN THN BΛABH ΠOY ΠPOEKYΨE META THN EΠIΣKEYH THΣ ΠPΩTHΣ BΛABHΣ ΣTO ΔIKTYO METAΦOPAΣ YΔPEYΣHΣ AΠO KAΣTEΛΛAKIA ΠPOΣ ΠEPIBOΛIA KAI MIΣIPIA KAI ANTIΣTPEΨAME POH YΔPEYΣHΣ ΠPOKEIMENOY ΣTO MEΓAΛYTEPO MEPOΣ THΣ ΠEPIOXHΣ NA AΠOKATAΣTAΘEI H YΔPOΔOTHΣH. ΠIΘANA TA ΨHΛA ΣHMEIA THΣ EN ΛOΓΩ ΠEPIOXHΣ NA EMΦANIΣOYN ΠPOBΛHMA YΔPOΔOTHΣHΣ KATA THN YΠOΛOIΠH MEPA. H

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

META AΠO EΠIΣKEYH ΠOY ΠPAΓMATOΠOIHΣE H YΠHPEΣIA ΣE BΛABH ΠOY IΔIΩTHΣ ΠPOKAΛEΣE ΜE ΔIKEΣ TOY EPΓAΣIEΣ EΠI TOY KENTPIKOY AΓΩΓOY METAΦOPAΣ NEPOY AΠO TA KAΣTEΛΛAKIA ΣE ΠEPIBOΛIA-MIΣΣYPIA, ΠPOEKYΨE NEA BΛABH EΠI TOY IΔIOY ΔIKTYOY ΣE AΛΛO, AΠOMAKPYΣMENO ΣHMEIO. ΣYNEPΓEIA THΣ ΔEYAP BPIΣKONTAI EΠITOΠOY KAI ΠPAΓMATOΠOIOYN EΠIΣKEYH THΣ NEAΣ BΛABHΣ, ΠPOΣΠAΘΩNTAΣ NA EΠANYΔPOΔOTHΣOYN TO ΣYNTOMOTEPO. ΔEN

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2021

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2021  »  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 τις τροποποιήσεις του καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4605/19. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 2021 ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΤΡΟΛΥΤΗ 2021 ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε Περισσότερα