ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΙούνιος 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΚΑΛΕΤΑ – Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ : ΣΚΑΛΕΤΑ – Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ, 24/06/2021 και ώρα 9:00, ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΗΣ : ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ : ΣΚΑΛΕΤΑ – Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : 24/06/2021 και ώρα 12:00

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ, η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, με τίτλο “Νέα μέθοδος ενεργειακά αυτόνομης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διαχείρισης βιοστερεών”. Το έργο έχει ως στόχο την απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών από τα λύματα που εισέρχονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗΣ 2020

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ρεθύμνης έχοντας υπόψη: Α) το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Β)  Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8. Γ)  Την υπ.αριθ. 152/2021 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑΡ. Δ) Το υπ.αριθ.4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό

Διαβάστε Περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ»

Παρακαλούμε να μας στείλετε προσφορά για την τοποθέτηση ενός συστήματος απόσμησης για τους αέριους ρύπους του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στη θέση Αγνώστου Στρατιώτη….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ   Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  2021», προϋπολογισμού  74.333,04 ευρώ με το Φ.Π.Α., βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΡΕΘΥΜΝΗΣ….. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 6 ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα