ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό Κέντρο«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

 

προϋπολογισμού 640.000 € ( προ ΦΠΑ ).

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπό αρ. 23278/26-07-2021 ένταξης της στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον», Πρόσκληση ΑΤ02 με Τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» και ιδίους πόρους.

21PROC009428753 διακηρυξη

21PROC009428777 προκηρυξη

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για το διαγωνισμό και τα τεύχη από την σχετική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :