ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  • Home
  • Προκηρύξεις προμηθειών
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                ΡΕΘΥΜΝΟ      : 20/07/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.     :   3765

ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                                        ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤ : ΕΠΕΙΓΟΝ

Ν.Π.Ι.Δ.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                           ΠΡΟΣ  :  ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΥΤΗ ΓΡΙΝΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τ.Κ. 74100. ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2831054233 / 27777

EMAIL:e.gioukaki@deyar.eu

 

 

Θ Ε Μ Α : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2021»

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε προσφορά για την προμήθεια  με τίτλο :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2021» την οποία  ενδιαφέρεται να αναθέσει η Υπηρεσία μας με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  328 του Ν.4412/2016 .

Η δαπάνη για την εργασία αυτή  προϋπολογίζεται στο ποσό των 19.999,03 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 24%,  η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου και συγκεκριμένα τον κωδικό προϋπολογισμού 2021 : 64-98-0308 .

Η φάκελος οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :

  1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας
  2. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα καλύπτει ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σας από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 .
  3. Υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι ο προμηθευτής έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και τα είδη που προσφέρει τις καλύπτουν .

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και σχετικό τεύχος της προμήθειας , θα το προμηθευτείτε από το site της επιχείρησης : deyar.eu ► προκηρύξεις προμηθειών.

 

Σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε σύναψη σύμβασης και πριν την υπογραφή αυτής προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (2)

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :