ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την,

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2022»

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16. Ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών (ελάχιστη προθεσμία 15 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121 παρ.1α του Ν.4412/2016 ,όπως τροποποιήθηκε με την παρ.19 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) .

 

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής  για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού .

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια  ευρώ  (58.400,00 € ) , προ Φ.Π.Α, (με 72.416,00  € (με ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο Υπολογισμός έγινε με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς μετά από έρευνα του Τμήματος Προμηθειών.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :