ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2021 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  2021», προϋπολογισμού  74.333,04 ευρώ με το Φ.Π.Α., βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Ν.4412/2016 .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΚ 2021 υπογεγ ΑΔΑΜ

 

Περίληψη Διακήρυξης Υπογ 2021 ΑΔΑ ΑΔΑΜ

Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :