ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ

+(30) 2831 027777

Τηλεφωνικό ΚέντροNews

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν.ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 11/22 - ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

  ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. Ν.ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΛΑΠΠΑΙΩΝ 11/22

  με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ)  120.000,00 €.

  Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών 23 Φεβρουαρίου 2023 10:00π.μ.

  ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

  Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΜ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ :  23PROC012085439       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 23PROC012085464

  Σας αρέσει το άρθρο; Μοιράστε το :